Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 911.3:314(497.11Podrinje)
DOI 10.7251/HER1923119D
DOWNLOAD .pdf


Dragica Delić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Savremeni geopolitički i tranzicioni procesi ogledaju se u dinamičnim i intenzivnim promjenama u geografskom prostoru. Njihove očigledne posljedice su promjena administrativno-teritorijalne organizacije
prostora i prostornog razmještaja stanovništva. U uslovima navedenih procesa dolazi do koncentracije stanovništva oko pojedinih razvojnih osovina, koje najčešće zaobilaze pogranični prostor koji demografski slabi i dobija karakter problemskog. Upravo takve karakteristike ima pogranični prostor Bosne i Hercegovine, to jeste Republike Srpske. Imajući u vidu da je za regionalno povezivanje od ključnog značaja pogranični prostor, u ovom radu razmatra se uloga naselja u transgraničnom povezivanju i formiranju potencijalnog transgraničnog regiona Podrinje između Republike Srpske i Srbije. Analizom demografskih karakteristika, kao preduslova za održivost, utvrđen je problemski karakter pograničnog prostora. Rezultati prostorno-funkcionalne analize ukazuju na postojeća korespondentna naselja kao ključne razvojne polove, ali prepoznaju i druga pogranična naselja u prostoru kao potencijalne nosioce razvoja i transgraničnog povezivanja.
Ključne riječi: korespondentna naselja, pogranični prostor, transgranični region, transgranična saradnja, problemsko područje, Podrinje


 

THE ROLE OF SETTLEMENTS IN SPATIAL-FUNCTIONAL INTEGRATION OF THE PODRINJE REGION

 

Dragica Delić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: Contemporary geopolitical and transition processes are reflected in dynamic and intense changes in the geographical area. Changes in spatial administrative-territorial organization and population distribution are their evident consequences. In terms of these processes, the population is concentrated around some developmental axes that most often circumvent the border area which weakens them demographically and gives them the character of a problematic one. The border area of Bosnia and Herzegovina, i.e. of the Republic of Srpska, has such characteristics. Having in mind that the border areas are crucial for regional integration, this paper discusses the role of border settlements in cross-border integration and the formation of the potential Podrinje cross-border region between the Republic of Srpska and Serbia.
Analysis of demographic characteristics, as a prerequisite for sustainability, suggests the problematic character of this border area. The results of spatial-functional analysis showed that existing correspondent settlements are key development nodes, but other border settlements that could have leading role in the development and cross-border integration were also
recognized.
Key words: correspondent settlements, border area, cross-border region, cross-border cooperation, problem area, Podrinje.


CITIRAJTE (Cite this article):
Delić, D. (2019). Uloga naselja u prostorno-funkcionalnom integrisanju regiona Podrinje. Herald, 23, 119‒142. doi:10.7251/HER1923119D
Delić, D. (2019). The Role of Settlements in Spatial-Functional Integration of the Podrinje Region. Herald, 23, 119‒142. doi:10.7251/HER1923119D


Autor za korespondenciju: Dragica Delić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Dragica Delić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: dragica.delic@pmf.unibl.org