Оригиналан научни рад
UDC: 330.34 (497.15 REPUBLIKA SRPSKA)
DOWNLOAD .pdf


Ђуро Марић
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У раду се разматрају основни природни потенцијали развоја и економска структура становништва, као и њихова просторна концентрација у Републици Српској, што представља квалитативно обиљежје једне националне територије. Резултати истраживања показују да пољопривредни, дрвни и рудно-минерални ресурси, те климатско-хидролошки услови чине главни природни потенцијал развоја, а да секундарни сектор доминира (65,2% привредне запослености) у економској структури Републике Српске. У овом сектору водеће мјесто припада индустријској запослености која обухвата 84,8% укупне запослености секундарног сектора у 55,4% укупне запослености у привреди. У вези с тим je и просторни размјештај економски активног становништва гдје највећи број општина (70%) у Републици Српској показује усмјереност ка секундарном сектору. Овакви структурни односи економски активног становништва у Републици Српској су директна посљедица наслијеђених привредних односа бивше СР БиХ у којој je индустријализација била основни модел привредног развоја. Република Српска се данас налази у процесу економске транзиције коју ће пратити крупне структурне промјене, посебно у сфери привредних дјелатности и просторног размјештаја економски активног становништва.
Кључне ријечи: Република Српска, природни потенцијал, економске структуре, сектори дјелатности, усмјереност развоја, просторни размјештај.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Марић, Ђ. (2000). Економскогеографска анализа привредних дјелатности и активног становништва у Републици Српској. Herald, 5, 27‒39.