Orginalan naučni rad
UDC: 911.913.1
DOWNLOAD .pdf


Mirko Grčić
Geografskp fakultet, Beograd

 

Sažetak: Kako u prošlosti tako i danas, među političkim geografima mogu se izdvojiti dve osnovne grupe: 1) akademski neutralni istraživački ‒ analitičari, 2) geopolitičari ‒ angažovani u nekom konfliktu ili za neku ideju, u čiju su ispravnost potpuno ubeđeni i kojoj nastaje dobro da služe. Jovan Cvijić (1865‒1927) pripadao je onoj prvoj grupi, naučnika akademika, ali kada su se istorijske bure i oluje nadvile nad srpskim narodom u Balkanskim ratovima naročito u Prvom svetskom ratu, kao patriota nije mogao da ostane na pozicijama akademske neutralnosti. Nije se uključivao u dnevnu politiku, ali se živo bavio “nacionalnim” radom, kako ga je on obično zvao. Pravci njegovog rada su bili od neobičnog značaja ne samo za razvoj naučne misli u Srba, nego i za razvoj države.
S obzirom da nauci nije nikada prilazio s apriorističkim, unapred datim shemama, kako u pogledu izbora problematike tako i metodologije rada i rešavanje problema, to je disciplinarno razgraničenje Cvijićevog rada veoma uslovno. Upravo zbog tih razloga, teško je iz Cvijićevog sistema gledanja i opusa radova izdvojiti fragmente političko-geografskog karaktera, upustiti se u ocenu njegovog naučnog, kulturnog i geopolitičkog značaja. Ovom prilikom ćemo se zadržati samo na identifikacii nekih osnovnih političko-geografskih problema kojima se Cvijić bavio, kako ih je shvatio i tumačio, bez pretenzija za dubljim i sveobuhvatnijim studijem postavljenih pitanja, jer je njihov dijapazon veoma širok i zahteva mnogo više prostora i dugotrajan rad.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grčić, M. (1996). Elementi političke geografije i pogledi na probleme Balkana u delima Jovana Cvijića. Herald, 1, 67‒77.