Оригинални научни рад
UDC: 551.311.21(497.6)
DOWNLOAD .pdf


Радислав Тошић
Природно-математички факултет, Бања Лука

Сажетак: С обзиром на распрострањеност ерозионих процеса у Републици Српској и Босни и Херцеговини и њихову комплексност, проблем ерозије нема само пољопривредни значај, већ се све више истичу водопривредни и еколошки аспекти ерозионе проблематике. Водопривредни аспект се односи на транспорт и акумулацију ерозионог материјала који угрожава бројне водопривредне објекте, док еколошки аспект обухвата феномене који су везани за површинско спирање тла и за квалитет воде у ријечним токовима. У раду ће се извршити осврт на досадашња истраживања ерозије у Босни и Херцеговини, те сагледати садашње активности у области истраживања процеса ерозије. Искуства бројних истраживања која третирају ову проблематику у свијету, а у складу са доминантним физичко и друштвено географским процесима данашњице, намећу потребу одлучнијег приступа ерозији у циљу очувања природних ресурса и заштите животне средине.
Кључне ријечи: ерозија, транспорт и акумулација, природни ресурси.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Р. (2008). Ерозија у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Herald, 12, 23‒36.