Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 330.567.2:314.93
10.7251/HER1115113C
DOWNLOAD .pdf


Љубиша Ћосић
Предсједништво БиХ, Сарајево, БиХ

 

Сажетак: Тржиште као мјесто сусрета понуде и тражње различитих роба и услуга представља мјесто задовољења интереса његових учесника. Оних који продају, који вриједносну сатисфакцију добијају кроз одговарајући новчани израз, те оних који купују, кроз задовољење њихових интереса и потреба остварених куповином или потрошњом одговарајућег производа или услуге. Зависно од маркетиншког аспекта и интереса учесника на тржишту, двије основне врсте тржишта су тржиште личне потрошње односно тржиште крајњих потрошача, и тржиште производно-услужне потрошње које даље има различите појавне облике. У циљу успјешнијег и ефикаснијег учешћа на изабраној врсти тржишта, његови учесници односно предузећа и институције које се појављују као понуђачи роба и услуга, бирају одговарајуће тржишне дијелове на којима ће наступати кроз процес сегментације тржишта. Сегментација тржишта је процес којим се тржиште дијели на више хомогених дијелова, у циљу бољег наступа понуђача односно предузећа на истим. У процесу сегментације тржишта користе се различите варијабле за сегментацију, како на тржишту личне, тако и на тржишту производно-услужне потрошње. Најчешће кориштене и најдоминантније варијабле за сегментацију тржишта личне потрошње су географске и демографске варијабле.
Кључне ријечи: Тржиште, врсте тржишта, тржиште личне потрошње, тржиште поризводно-услужне потрошње, сегментација тржишта, географске варијабле сегментације тржишта личне потрошње, демографске варијабле тржишта личне потрошње.


 

GEOGRAFIC AND DEMOGRAFIC VARIABLES OF SEGMENTATION ON THE MARKET OF FINAL CONSUMTION

 

Ljubiša Ćosić
The Presidency of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Republic Bosnia and Herzegovina


Abstract: Market as a meeting place of supply and demand of different types of goods and services represents place of satisfaction of interest for its participiants. Market participiants who sell get their satisfaction throw the received amount of money, and on the other side, market representatives who buy get their satisfaction throw the realizing their interests and needs by consumption of choosen goods and services. Depending of marketing aspect and interest of market participiants, two main types of market are market of final consumtion (market of final consumers) and market of production and services which has a different subtypes. Market participiants, who shows themselves as a supplyers of different types of goods and services, and who wants to have a successfull and efficient participation on choosen type of market, identifies many market segments throw the process of market segmentation. Market segmentation is the process of market dividance on many homogenius parts, led by goal of better market positioning. Process of market segmentation uses different variables for the segmentation on the market of final consumption and on the market of production and services. The most frequent and the most dominant variables for the segmentation on the market of final consumption are geographic and demographic variables.
Key words: Market, types of market, market of final consumption, market of production and services, market segmentation, geographic variables of segmentation on the market of final consumption, demographic variables of segmentation on the market of final consumption.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Ћосић, Љ. (2012). Географске и демографске варијабле сегментације тржишта личне потрошње. Herald, 15, 113−137. doi:10.7251/HER1115113C
Ćosić, LJ. (2012). Geografic and Demografic Variables of Segmentation on the Market of Final Consumtion. Herald, 15, 113−137. doi:10.7251/HER1115113C