Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 330.567.2:314.93
10.7251/HER1115113C
DOWNLOAD .pdf


Ljubiša Ćosić
Predsjedništvo BiH, Sarajevo, BiH

 

Sažetak: Tržište kao mjesto susreta ponude i tražnje različitih roba i usluga predstavlja mjesto zadovoljenja interesa njegovih učesnika. Onih koji prodaju, koji vrijednosnu satisfakciju dobijaju kroz odgovarajući novčani izraz, te onih koji kupuju, kroz zadovoljenje njihovih interesa i potreba ostvarenih kupovinom ili potrošnjom odgovarajućeg proizvoda ili usluge. Zavisno od marketinškog aspekta i interesa učesnika na tržištu, dvije osnovne vrste tržišta su tržište lične potrošnje odnosno tržište krajnjih potrošača, i tržište proizvodno-uslužne potrošnje koje dalje ima različite pojavne oblike. U cilju uspješnijeg i efikasnijeg učešća na izabranoj vrsti tržišta, njegovi učesnici odnosno preduzeća i institucije koje se pojavljuju kao ponuđači roba i usluga, biraju odgovarajuće tržišne dijelove na kojima će nastupati kroz proces segmentacije tržišta. Segmentacija tržišta je proces kojim se tržište dijeli na više homogenih dijelova, u cilju boljeg nastupa ponuđača odnosno preduzeća na istim. U procesu segmentacije tržišta koriste se različite varijable za segmentaciju, kako na tržištu lične, tako i na tržištu proizvodno-uslužne potrošnje. Najčešće korištene i najdominantnije varijable za segmentaciju tržišta lične potrošnje su geografske i demografske varijable.
Ključne riječi: Tržište, vrste tržišta, tržište lične potrošnje, tržište porizvodno-uslužne potrošnje, segmentacija tržišta, geografske varijable segmentacije tržišta lične potrošnje, demografske varijable tržišta lične potrošnje.


 

GEOGRAFIC AND DEMOGRAFIC VARIABLES OF SEGMENTATION ON THE MARKET OF FINAL CONSUMTION

 

Ljubiša Ćosić
The Presidency of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Republic Bosnia and Herzegovina


Abstract: Market as a meeting place of supply and demand of different types of goods and services represents place of satisfaction of interest for its participiants. Market participiants who sell get their satisfaction throw the received amount of money, and on the other side, market representatives who buy get their satisfaction throw the realizing their interests and needs by consumption of choosen goods and services. Depending of marketing aspect and interest of market participiants, two main types of market are market of final consumtion (market of final consumers) and market of production and services which has a different subtypes. Market participiants, who shows themselves as a supplyers of different types of goods and services, and who wants to have a successfull and efficient participation on choosen type of market, identifies many market segments throw the process of market segmentation. Market segmentation is the process of market dividance on many homogenius parts, led by goal of better market positioning. Process of market segmentation uses different variables for the segmentation on the market of final consumption and on the market of production and services. The most frequent and the most dominant variables for the segmentation on the market of final consumption are geographic and demographic variables.
Key words: Market, types of market, market of final consumption, market of production and services, market segmentation, geographic variables of segmentation on the market of final consumption, demographic variables of segmentation on the market of final consumption.


CITIRAJTE (Cite this article):
Ćosić, LJ. (2012). Geografske i demografske varijable segmentacije tržišta lične potrošnje. Herald, 15, 113−137. doi:10.7251/HER1115113C
Ćosić, LJ. (2012). Geografic and Demografic Variables of Segmentation on the Market of Final Consumtion. Herald, 15, 113−137. doi:10.7251/HER1115113C