UDC: 314:911.3
DOWNLOAD .pdf


Cветлана Радовановић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: Демографски развитак представља природно-историјски процес који се одиграва у геосфери под деловањем чинилаца физичкогеографског и антропогеографског карактера и њихових регионално структурираних система. Стога je становништво не само биолошка, социјална и историјска, већ и географска категорија.
Кључне речи: географски аспект, демографски развитак, антропогеографија, демографија, миграције, насеља, етнодемографија.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Радовановић, C. (2003). Географски аспекти проучавања демографског развитка. Herald, 8, 107‒111.