Стручни рад/Professional paper
UDC 626/628:004(497.11)
DOI 10.7251/HER2024155S
DOWNLOAD .pdf


Драгољуб Секуловић1, Славиша Татомировић2, Синиша Дробњак3 и Ненад Гаљак2

1Универзитет „Унион-Никола Тесла” у Београду, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд, Србија

2Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, Србија

3Војногеографски институт, Београд, Србија

 

Сажетак: У Србији постоје развијени географско информациони системи (ГИС) сервиси и информациони системи о водама који су у власништву различитих државних субјеката. Ови информациони системи и ГИС сервиси функционишу одвојено један од другог, те се такво стање мора превазићи јер не доприноси квалитетном мониторингу водних ресурса на националном нивоу. Интеграција различитих ГИС сервиса и хидрографских информационих система Србије у јединствен информациони систем за потребе мониторинга вода намеће се као императив у данашњим сложеним климатолошким и еколошким условима у држави. У раду се даје преглед до сада развијених ГИС сервиса и информационих система о водама и износи предлог организацијских и технолошких решења интеграције тих сервиса и информационих система у јединствен информациони систем за потребе управљања водним ресурсима на простору Србије.
Кључне речи: Србија, управљање водама, мониторинг вода, ГИС, водни информациони систем, интеграција информационих система.


 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS ON SERBIAN WATERS

 

Dragoljub Sekulović1, Slaviša Tatomirović2, Siniša Drobnjak3 and Nenad Galjak2

1University „Union-Nikola Tesla” in Belgrade, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, Serbia

2University of Defence in Belgrade, Military Academy, Belgrade, Serbia

3Military Geographical Institute, Belgrade, Serbia

 

Abstract: In the Serbia there are developed GIS services and water information systems owned by different state entities. These information systems and GIS services operate separately from each other, and this situation must be overcome because it does not contribute to the quality monitoring of water resources at the national level. The integration of various GIS services and hydrographic information systems of the Republic of Serbia into a unique information system for water monitoring purposes is imposed as an imperative in today’s complex climatologically and ecological conditions in the country. The paper presents an overview of the previously developed GIS services and water information systems and presents the proposal of organizational and technological solutions for the integration of these services and information systems into a unique information system for water resource management in the area of the Republic of Serbia.
Key words: Serbia, water management, water monitoring, GIS, water information system, integration of information systems.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Секуловић, Д., Татомировић, С., Дробњак, С., & Гаљак, Н. (2020). Географски информациони системи о водама Србије. Herald, 24, 155‒168. https://doi.org/10.7251/HER2024139C

Sekulović, D., Tatomirović, S., Drobnjak, S., & Galjak, N. (2020). Geographical Information Systems on Serbian Waters. Herald, 24, 155‒168. https://doi.org/10.7251/HER2024139C


Аутор за кореспонденцију: Драгољуб Секуловић, Универзитет „Унион-Никола Тесла“ у Београду, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Јурија Гагарина 149А, 11070 Београд, Србија, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk

Corresponding author: Dragoljub Sekulović, University „Union-Nikola Tesla” in Belgrade, Faculty of Information Technology and Engineering, Jurija Gagarina 149A, 11070 Belgrade, Serbia, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk