Originalni naučni rad
UDC: 528.94:551.4
DOWNLOAD .pdf


Radislav Tošić
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Geomorfološko kartiranje kome se u savremenim geomorfološkim istraživanjima pridaje veliki značaj, nameće potrebu permanentnog praćenja svih promjena u svijetu savremenih tehnologija. Tehnološki razvoj informacionih tehnologija posljednjih dvadeset godina otvorio je nove mogućnosti u oblasti geomorfološkog kartiranja i to posebno primjenom geografskih informacionih sistema i globalnog pozicionog sistema. U ovom radu se analizira primjena geografskih informacionih sistema i globalnog pozicionog sistema u kartiranju erozije, kao i mogućnost formiranja geomorfološke baze podataka korištenjem savremenih GPS i GIS tehnologija.
Ključne riječi: geomorfološko kartiranje, Globalni pozicioni sistem (GPS), Geografski informacioni sistemi (GIS), baze podataka, erozija zemljišta.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, R. (2008). Geomorfološko kartiranje primjenom savremenih tehnologija. Herald, 12, 109‒119.