Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327::911.2/.3(497-15)
DOI 10.7251/HER1915059G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато1, Мирјана Гајић2, Обрен ГњатоЗ и Марко Станојевић1
1Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска
2Географски факултет, Универзитет у Београду, Србија
ЗВисока школа за туризам и хотелијерство Требиње, Република Српска

 

Сажетак: Западни Балкан, данас je, као што je то кроз дугу историју био, простор сучељавања интереса различитих геополитичких фактора на глобалном и регионалном нивоу. Кључни геополитички процеси у овом простору артикулисани су циљевима глобализма и тзв. новог свјетског поретка. Почетком деведесетих година, на путу ширења глобализма на Исток, стајала jе моћна држава Западног Балкана — бивша СФР Југославија, етнички, национално, вјерски и културолошки веома хетерогена. Та држава, почетом деведесетих година прошлог века, насилно je разбијена на елементима њене хетерогености и међусобних анимозигета, додатно подстакнутих интерсима глобализма, европских регионализама, исламског фундаментализма и виј ековним интерсима и утицају Ватикана. Земље настале у процесу дезинтеграције бивше СФРЈ оптерећене су низом сложених геополитичких и укупних развојних проблема. Неке од њих већ су укљчене у ЕУ и НАТО, неке теже ка тим савезима, а само ријетке желе задржати неугралност у односу на НАТО. Практично, Запад je већ успоставио пуну контролу над већим дијелом западдобалканског простора и на тај начин обезбиједио снажан геополитички утщај на свеукупне развојне процесе у новонасталим земаљама, као и утицај на позиционирање новонасталих држава у односу на регионално окружење. СУпротно интерсима Запада обновљена „Нова Русија”, практично од почетка овог вијека, остварује све већи геополитички и економски утицај на глобалном нивоу, укључујући и западнобалкански простор. Практично, у простору Западног Балкна преплићу се геополитички и геостратешки интересн Запада и процеса глобализма који стреми ка унуполарном свијету, с једне, те интереси Русије и концепта мулпшоларног свијета, с друге стране. Овакво стање подгријева старе и генерише нове проблеме у свим дражавама Западног Балкана и њиховим међусобним односима.
Кључне ријечи: Западни Балкан, бивша СФР Југославија, нове државе у западнобалканском простору, глобализација, нови свјетски поредак, балканизација, дезинтеграција.


 

GEOPOLITICAL REALITY WITHIN THE WESTERN BALKANS

 

Rajko Gnjato1, Mirjana Gajić2, Obren GnjatoЗ and Marko Stanojević1
1Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska
2Faculty of Geography, Belgrade University, Serbia
ЗCollege of tourism and hotel managment Trebinje, Republika Srpska

 

Abstract: Just like throughout histtory, nowadays west Balkans is the space of merge of different interests of geopolitical factors on both global and regional levels. The key geopolitical processes in this region are articulated via the goals of globalism, i.e. so-called new world order. In 1990s, a powerful west Balkans county former SFR Yugoslavia, which was ethnically, nationally, religiously, and culturally heterogeneous — presented an obstacle. So in early 1990s this county was violently broken into the elements of its heterogeneity and internal animosity, which were further supported by interests of globalism, European regionalism, Islamic fundamentalism, and ancient interests of Vatican. The newly-formed countries resulting from SFRY break-up are now burdened by a whole range of complex geopolitical and total development problems. Some of these are already members of EU and NATO, some are attempting to become members, and only rare ones are trying to keep neutral position. Practically, the West already has a full control over most west Balkans and has a strong geopolitical impact on total development processes in the newly-formed states. It also has impact on the position of these states within their neighboring region. Opposite of western interests, the renewed „New Russia”, has had a larger geopolitical and economic global impact, including west European. Practically, the west Balkans merges geopolitical and geostrategic interests of the West and the process of globalism that targets at a unipolar world on one side, and interests of Russia and the concept of multipolar world on the other. One such state of affairs warms up the old and generates the new problems in all west Balkans countries and their interstate relations.
Key words: West Balkans, former SFR Yugoslavia, newly-formed states in west Balkans, globalization, new world order, balkanization, disintegration.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., Гајић, М., Гњато, О., & Станојевић, М. (2015). Геополитичка реалност у простору Западног Балкана. Herald, 19, 59−79. doi:10.7251/HER1915059G
Gnjato, R., Gajić, M., Gnjato, O., & Stanojević, M. (2015). Geopolitical Reality Within the Western Balkans. Herald, 19, 59−79. doi:10.7251/HER1915059G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org