Оригинални научни рад/Original scientificc paper
UDC 321.01+323.1:[911.2(497.1)
DOI 10.7251/HRLD1316001G
DOWNLOAD .pdf


Рајко Гњато и Марко Станојевић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Већи дио бивше СФРЈ припада српском етничком, етнонационалном и духовном простору, у оквиру којег су процеси вјештачких етногенеза, вођени кроз дуг историјски период, изродили три вјештачке нације − Македонце и Црногорце одмах по окончању Другог свјетског рата, а Бошњаке у завршној фази постојања социјалистичке Југославије. Мањи дио простора бивше Југославије припада словеначком и хрватском етносу и њиховим етнонационалним бићима. Различити и супротстављени интереси три природне и три вјештачке нације у оквиру простора бивше СФРЈ, подстакнути геополитичким интересима глобализма, традиционалним културолошким интересима Ватикана, те интересима исламског фундаментализма, почетком деведесетих година прошлог вијека, резултирали су насилним разбијањем СФРЈ и настанком нових држава, оптерећених низом развојних проблема и међусобних односа.
Кључне ријечи: СФРЈ, Краљевина СХС, Срби, Хрвати, Словенци, Македонци, Црногорци, Бошњаци, нација, етнос, вјештачка етногенеза.


 

GEOPOLITICAL CONSEQUENCES OF ARTIFICIAL ETHNO-GENESIS IN
FORMER SFR YUGOSLAVIA REGION

 

Rajko Gnjato and Marko Stanojević
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Most former SFRY territory belongs to the Serbian ethnical, ethno-national, and spiritual space within which the processes of artificial ethno-genesis, governed throughout history, have resulted in three artificial nations, i.e. Macedonians and Montenegrins (right upon the completion of WW II) and Bosnians (during the late stage of SFR Yugoslavia). A smaller part of former Yugoslavia space belongs to the Slovenian and Croatian ethnos and their ethnonational being. Different and juxtaposed interests of the three natural and three artificial nations within the space of former SFR Yugoslavia were actuated by globalist geopolitical interests, the traditional cultural interests of Vatican, and the Islamic fundamentalism. Therefore, in early 1990s, the end result was a violent break-up of SFR Yugoslavia and formation of new states, which carried a burden of mutual relations and development issues.
Key words: SFRY, Kingdom of SCS, Serbs, Croats, Slovenians, Macedonians, Montenegrins, Bosnians, nation, ethnos, artificial ethno-genesis.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гњато, Р., & Станојевић, М. (2013). Геополитичке посљедице вјештачких етногенеза на простору бивше СФР Југославије. Herald, 16, 1−24. doi:10.7251/HRLD1316001G
Gnjato, R., & Stanojević, M. (2013). Geopolitical Consequences of Artificial Ethno-Genesis in Former SFR Yugoslavia Region. Herald, 16, 1−24. doi:10.7251/HRLD1316001G


Аутор за кореспонденцију: Рајко Гњато, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org