Originalni naučni rad/Original scientificc paper
UDC 321.01+323.1:[911.2(497.1)
DOI 10.7251/HRLD1316001G
DOWNLOAD .pdf


Rajko Gnjato i Marko Stanojević
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Veći dio bivše SFRJ pripada srpskom etničkom, etnonacionalnom i duhovnom prostoru, u okviru kojeg su procesi vještačkih etnogeneza, vođeni kroz dug istorijski period, izrodili tri vještačke nacije − Makedonce i Crnogorce odmah po okončanju Drugog svjetskog rata, a Bošnjake u završnoj fazi postojanja socijalističke Jugoslavije. Manji dio prostora bivše Jugoslavije pripada slovenačkom i hrvatskom etnosu i njihovim etnonacionalnim bićima. Različiti i suprotstavljeni interesi tri prirodne i tri vještačke nacije u okviru prostora bivše SFRJ, podstaknuti geopolitičkim interesima globalizma, tradicionalnim kulturološkim interesima Vatikana, te interesima islamskog fundamentalizma, početkom devedesetih godina prošlog vijeka, rezultirali su nasilnim razbijanjem SFRJ i nastankom novih država, opterećenih nizom razvojnih problema i međusobnih odnosa.
Ključne riječi: SFRJ, Kraljevina SHS, Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Crnogorci, Bošnjaci, nacija, etnos, vještačka etnogeneza.


 

GEOPOLITICAL CONSEQUENCES OF ARTIFICIAL ETHNO-GENESIS IN
FORMER SFR YUGOSLAVIA REGION

 

Rajko Gnjato and Marko Stanojević
Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Most former SFRY territory belongs to the Serbian ethnical, ethno-national, and spiritual space within which the processes of artificial ethno-genesis, governed throughout history, have resulted in three artificial nations, i.e. Macedonians and Montenegrins (right upon the completion of WW II) and Bosnians (during the late stage of SFR Yugoslavia). A smaller part of former Yugoslavia space belongs to the Slovenian and Croatian ethnos and their ethnonational being. Different and juxtaposed interests of the three natural and three artificial nations within the space of former SFR Yugoslavia were actuated by globalist geopolitical interests, the traditional cultural interests of Vatican, and the Islamic fundamentalism. Therefore, in early 1990s, the end result was a violent break-up of SFR Yugoslavia and formation of new states, which carried a burden of mutual relations and development issues.
Key words: SFRY, Kingdom of SCS, Serbs, Croats, Slovenians, Macedonians, Montenegrins, Bosnians, nation, ethnos, artificial ethno-genesis.


CITIRAJTE (Cite this article):
Gnjato, R., & Stanojević, M. (2013). Geopolitičke posljedice vještačkih etnogeneza na prostoru bivše SFR Jugoslavije. Herald, 16, 1−24. doi:10.7251/HRLD1316001G
Gnjato, R., & Stanojević, M. (2013). Geopolitical Consequences of Artificial Ethno-Genesis in Former SFR Yugoslavia Region. Herald, 16, 1−24. doi:10.7251/HRLD1316001G


Autor za korespondenciju: Rajko Gnjato, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org
Corresponding author: Rajko Gnjato, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gnjator@pmfbl.org