Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 327::911.3]:[339.923:061.1EU(497)(497.6)
DOI 10.7251/HER1714087Z
DOWNLOAD .pdf


Игор Зекановић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Геополитичка будућност европских интеграција огледа се у интересовању за придруживање како од стране Европске уније, тако и од држава кандидата, што указује да се у међународним односима ЕУ доживљава као успјешан и функционалан пројекат. Уједињена Европа и развијене земље су заинтересоване да политичко-економске односе у оквирима Балкана уреде према својим принципима и геополитичким интересима. Процес евроинтеграција Босне и Херцеговине у геополитичком смислу још увијек нема алтернативу.
Кључне ријечи: геополитика, Босна и Херцеговина, Европска унија, интеграција, западни Балкан.


 

GEOPOLITICAL ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Igor Zekanović
Faculty of Scieces, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Geopolitical future of the European integrations reflects in the interests for accession expressed by both EU and the candidate countries. This further implies that the international community regards EU to be a successful and functional project. The united Europe and the developed countries want to arrange the political-economic relations in the Balkans in accordance with their own principles and geopilitical interests. The process of BiH Eurointegration still does not have a geopolitical alternative.
Key words: geopolitics, Bosnia and Herzegovina, European Union, integration, west Balkans


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Зекановић, И. (2014). Геополитички аспекти европских интегративних процеса у Босни и Херцеговини. Herald, 17, 87−101. doi:10.7251/HER1714087Z
Zekanović, I. (2014). Geopolitical Aspects of European Integration Processes in Bosnia and Herzegovina. Herald, 17, 87−101. doi:10.7251/HER1714087Z


Аутор за кореспонденцију: Игор Зекановић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Igor Zekanović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: igor.zekanovic@pmf.unibl.org