UDK: 327::911.3(497.11 Рашка)
doi:10.7251/HER0913129G
DOWNLOAD .pdf


Љубомир Гиговић
Војна академија Београд

 

Сажетак: Узимајући у обзир површину, природне ресурсе и број становника, Рашка област нема одлике простора од посебне геополитичке и геостратешке важности. Међутим, њен географски, саобраћајни и војногеографски положај, геокултурна детерминисаност, као и специфични етнодемографски процеси, учинили су овај простор веома значајним са геостратешког и геополитичког аспекта. Њена важност је утолико значајнија уколико се има на уму да је то простор подељен између Србије и Црне Горе, оптерећен сложеним, не само интерконфесионалним, него и интраконфесионалним односима и комплексном националном структуром, што га са становишта безбедности чини потенцијално неуралгичним. Рад разматра географске, историјске, политичко-географске, културолошке и демографске процесе релевантне за геополитички и геостратегијски положај Рашке области.
Кључне речи: Рашка област, Србија, геополитички положај, геостратегијски положај.


 

GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC SITUATION OF RASKA AREA

 

Ljubomir Gigović
Military Academy Belgrade

 

Abstract: Considering only its surface, natural resources and number of inhabitants Raska region does not have any specific geopolitical and geostrategical importance. However, its geographical position, location and demographic dynamics, that is special trends of demographic structure development, give this space great importance from the geopolitical and geostrategic aspects. Its importance is even more important if you have in mind that space is divided between Serbia and Montenegro, laden with complex, not only inter religious, but intra religious relations and complex national structure, which it from the viewpoint of national security of safety is potentially unsafe. The work discusses the geographical, historical, geopolitical, cultural and demographic processes that are relevant to the geopolitical and geostrategic position of the Raska region.
Key words: Raska region, Serbia, geopolitical position, geostrategic position.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Гиговић, Љ. (2010). Геополитички и геостратегијски положај Рашке области. Herald, 13, 122‒140. doi:10.7251/HER0913129G


Аутор за кореспонденцију: Љубомир Гиговић, Војна академија Београд, e-mail: ljgigovic@yahoo.com
Corresponding author: Ljubomir Gigović, MIlitary Academy, Belgrade, e-mail: ljgigovic@yahoo.com