Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.585:004
DOI 10.7251/HER2024063B
DOWNLOAD .pdf


Даворин Бајић1 и Горан Трбић1

1Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У овом раду приказан је иновативни методолошки поступак за класификацију климе. Аутори су развили ГИС базирани модел класификације климе заснован на хидротермичком коефицијенту Г. Т. Сељанина (HTC). Улазни параметри на основу којих се врши класификација су вриједности HTC и број мјесеци са просјечним температурама ваздуха већим од 10°C. Развијени ГИС модел омогућава аутоматизовану класификацију климе за било које подручје или временско раздобље. Поред разраде и описа модела у раду је дат примјер класификације климе на студији случаја за Босну и Херцеговину.

Кључне ријечи: ГИС, класификација климе, хидротермички коефицијент, вегетациони период.


 

GIS-BASED MODEL OF CLIMATE CLASSIFICATION BASED ON HYDRO-THERMAL COEFFICIENT OF G. T. SELYANINOV

 

Davorin Bajić1 and Goran Trbić1

1University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper presents an innovative methodological procedure for climate classification. The authors have developed a GIS-based model of climate classification based on hydro-thermal coefficient of G. T. Selyaninov (HTC). The input parameters based on which classification is done are the HTC values and the number of months with average air temperatures higher than 10°C. The developed GIS model enables automated climate classification for any area or time period. In addition to the elaboration and description of the model, the paper gives an example of climate classification on a case study for Bosnia and Herzegovina.

Key words: GIS, climate classification, hydro-thermal coefficient, growing season.


 

ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):

Бајић, Д., & Трбић, Г. (2020). ГИС базирани модел класификације климе заснован на хидротермичком коефицијенту Г. Т. Сељанина. Herald, 24, 63‒75. https://doi.org/10.7251/HER2024063B

Bajić, D., & Trbić, G. (2020). GIS-Based Model of Climate Classification Based on Hydro-Thermal Coefficient of G. T. Selyaninov. Herald, 24, 63‒75. https://doi.org/10.7251/HER2024063B


Аутор за кореспонденцију: Даворин Бајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org

Corresponding author: Davorin Bajić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: davorin.bajic@pmf.unibl.org