ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 13 - DOWNLOAD 

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Мирко Грчић
САКРАЛНА ГЕОГРАФИЈА ПРАВОСЛАВЉА

Mirko Grčić
SACRAL GEOGRAPHY OF ORTHODOX CHRISTIANITY


Рајко Гњато и Ирена Медар–Тањга
ЕТНОЛОШКА ГРАЂА У ДЈЕЛИМА ЈЕВТА ДЕДИЈЕРА

Rajko Gnjato, Irena Medar-Tanjga
ETHNOLOGICAL MATERIALS IN JEVTO DEDIJER WORK


Даворин Бајић
МОДЕЛ ОДРЕЂИВАЊА ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ИЗМЕЂУ САОБРАЋАЈНИХ И РЕГИОНАЛНИХ СИСТЕМА НА ПРИМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Davorin Bajić
MODEL FOR DETERMINING SPATIAL-FUNCTIONAL INTERACTION BETWEEN TRANSPORT AND REGIONAL SYSTEMS, BY THE CASE OF THE REPUBLIC OF SERBIA


Горан Трбић, Владан Дуцић и Нада Рудан
РЕГИОНАЛНЕ ПРОМЈЕНЕ КОЛИЧИНА ПАДАВИНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Goran Trbić, Vladan Ducić i Nada Rudan
REGIONAL CHANGES OF PRECIPITATION AMOUNT IN REPUBLIC OF SRPSKA


Radislav Tošić, Snežana Winterfeld i Novica Lovrić
PRIMJENA HIDROLOŠKIH METODA U ODREĐIVANJU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTICAJA RIJEKE VRBANJE

Radislav Tošić, Snežana Winterfeld i Novica Lovrić
APPLICATION OF HYDROLOGICAL METHODS IN DETERMINING THE ENVIRONMENTALLY ACCEPTABLE FLOW OF THE VRBANJE RIVER


Љиљана Грчић
ЦЕРСКИ МАНАСТИРИ ‒ ЊИХОВ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ ЗНАЧАЈ И ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ

Ljiljana Grčić
CER MONASTERIES – THEIR CULTURAL AND HISTORICAL IMPORTANCE AND TOURIST VALUES


Миленко Живковић
НОДАЛНО-ФУНКЦИОНАЛНА ДЕТЕРМИНАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИJA ФУНКЦИОНАЛНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДИШКЕ

Milenko Živković
NODAL-FUNCTIONAL DETERMINATION AND ORGANIZATION OF THE FUNCTIONAL AREA OF THE CITY


Љубомир Гиговић
ГЕОПОЛИТИЧКИ И ГЕОСТРАТЕГИЈСКИ ПОЛОЖАЈ РАШКЕ ОБЛАСТИ

Ljubomir Gigović
GEOPOLITICAL AND GEOSTRATEGIC SITUATION OF RASKA AREA


Драгана Милијашевић
СЛИВ ЂЕТИЊЕ ‒ ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ВОДОПРИВРЕДНИ ПРОБЛЕМИ

Dragana Milijašević
THE RIVER ĐETINJA BASIN – NATURAL CHARACTERISTICS AND WATER MANAGEMENT PROBLEMS