ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 14 - DOWNLOAD 

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Мирко Грчић:
ПРОСТОР КАО ФИЛОЗОФСКА И ГЕОГРАФСКА КАТЕГОРИЈА

Mirko Grčić
SPACE AS A PHILOSOPHICAL AND GEOGRAPHIC CATEGORY


Рајко Гњато, Неда Живак, Ирена Медар-Тањга:
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР И РАЗВОЈНИ АСПЕКТИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДУЧЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Rajko Gnjato, Neda Zivak, Irena Medar-Tanjga
INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND DEVELOPMENT ASPECTS OF PROTECTED AREAS IN REPUBLIKA SRPSKA


Рајко Гњато, Горан Поповић, Татјана Попов:
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ БАРДАЧЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УЛОГУ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Rajko Gnjato, Goran Popovic, Tatjana Popov
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BARDACA LAKE AREA WITH SPECIFIC ANALYSIS OF THE RURAL ECONOMICS


Горан Трбић, Радослав Декић:
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ БАРДАЧЕ

Goran Trbic, Radoslav Dekic
THE IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON THE BARDACA LAKE ENVIRONMENT


Мира Мандић
НАСЕОБИНСКА МРЕЖА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА БАРДАЧЕ

Mira Mandic
SETTLEMENT NETWORK IN THE TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BARDACA


Даворин Бајић, Горан Трбић:
ПРИМЈЕНА ГИС-А И РЕГРЕСИОНИХ МОДЕЛА У МОДЕЛОВАЊУ ПРОМЈЕНА ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА НА ПРИМЈЕРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Davorin Bajic, Goran Trbic
APPLICATION OF GIS AND REGRESSION MODELS IN MODELING TEMPERATURE CHANGES ON THE EXAMPLE OF REPUBLIKA SRPSKA


Митја Тањга:
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ВИСОКООБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Mitja Tanjga
INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS


Миленко Живковић:
НЕКИ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ АГРАРНИХ ПОВРШИНА У ФУНКЦИОНАЛНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДИШКЕ

Milenko Zivkovic
SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN AREA IN THE FUNCTIONAL AREAL OF GRADIŠKA