HERALD CIJELI - HERALD WHOLE - 18 – DOWNLOAD
IMPRESUM
KORICE

ISSN 2232-8610 (штампано),
ISSN 2232-8629 (онлајн)

Александр Георгиевич Дружинин
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫЭТНОКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ВЗГЛЯД ГЕОГРАФА-ОБЩЕСТВОВЕДА

Alexander Georgievich Druzinin
DEMOGRAPHIC AND SOCIAL-ECONOMIC DETERMINANTS OF THE ETNO-CULTURAL DIALOGUE IN MODERN RUSSIA: REFLECTIONS OF A GEOGRAPHER-SOCIOLOGIST


Мирко Грчић и Љиљана Грчић
ЗЕМЉЕ И ГРАДОВИ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА У Х ВЕКУ ПРЕМА ДЕЛУ КОНСТАНТИНА ПОРФИРОГЕНИТА, ПРИКАЗАНИ НА КАРТИ ГИЈОМА ДЕ ЛИЛА ПОЧЕТКОМ XVIII ВЕКА

Mirko Grčić and Ljiljana Grčić
COUNTRIES AND CITIES OF 10TH CENTURY WEST BALKANS ACCORDING TO CONSTANTINE PORPHYROGENITUS ON THE MAP OF GUILLAUME DELISLE


Владан Дуцић, Драган Бурић, Горан Трбић и Радушка Цупаћ
АНАЛИЗА ПАДАВИНА И СУША НА ТЕРИТОРИЈИ БИХ НА ОСНОВУ СТАНДАРДИЗОВАНОГ ИНДЕКСА ПАДАВИНА (SPI)

Vladan Ducić, Dragan Burić, Goran Trbić and Raduška Cupać
ANALYSIS OF PRECIPITATION AND DRAUGHTS ON BIH TERRITORY BASED UPON STANDARDIZED PRECIPITATION INDEX (SPI)


Драшко Маринковић и Александар Мајић
ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ПЕРИОДУ 1996-2013. ГОДИНЕ

Draško Marinković and Aleksandar Majić
SPATIAL DISTRIBUTION OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA FROM 1996 TO 2013


Дејан Васић, Славко Васиљевић и Драгољуб Секуловић
ОДРЕЂИВАЊЕ ГЕОИДА НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПРИМЈЕНОМ ГЛОБАЛНОГ ГЕОПОТЕНЦИЈАЛНОГ МОДЕЛА EGM2008

Dejan Vasić, Slavko Vasiljević and Dragoljub Sekulović
GEOID DETERMINATION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA BY USING GLOBAL GEOPOTENTIAL MODEL EGM2008


Тања Мишлицки-Томић и Борис Спасојевић
НЕКИ ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА АГРАРА У ПОТКОЗАРЈУ

Tanja Mišlicki-Tomić and Boris Spasojević
SOME ISSUES OF AGRARIAN DEVELOPMENT IN POTKOZARJE REGION


Марко Станојевић, Обрен Гњато и Марко Иванишевић
АНАЛИЗА АГРАРНЕ СТРУКТУРЕ И КАРАКТЕРИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У ФУНКЦИЈИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ АГРАРНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Marko Stanojević, Obren Gnjato and Marko Ivanišević
ANALYSIS OF AGRARIAN STRUCTURE AND FEATURES OF FARMHOLDS AIMING AT REVITALISATION OF PRNJAVOR MUNICIPALITY AGRARIAN ZONE


Саша Дуновић, Љиљана Вукић и Горан Трбић
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕПОНИЈА ОТПАДА НА НЕПОВОЉНИМ ЛОКАЦИЈАМА ПОМОЋУ ГИС-а – ПРИМЈЕР ОПШТИНЕ РИБНК

Saša Dunović, Ljilјana Vukić and Goran Trbić
IDENTIFICATION OF WASTE LANDFILLS AT INADEQUATE LOCATIONS WITH THE AID OF GIS – EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY OF RIBNIK


Дајана Вукојевић и Срђа Поповић
ТУРИСТИЧКА ВРИЈЕДНОСТ РУРАЛНОГ ПРОСТОРА ТРЕБИЊА

Dajana Vukojević and Srđa Popović
TOURISTIC VALUE OF THE RURAL AREA OF TREBINJE