ХЕРАЛД ЦИЈЕЛИ - HERALD IN WHOLE - 20 - DOWNLOAD

ИМПРЕСУМ

ISSN 2232-8610 (PRINTED)
ISSN 2232-8629 (ONLINE)

Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксенија Владимировна Мироненко, Елена Николајевна Самбурова, Николај Александрович Слука, Ирина Николајевна Тикунова, Татјана Хаимовна Ткаченко, Александар Викторович Федорченко и Павел Јурјевич Фомичев
ХОРИЗОНТИ ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИЈЕ СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ (поводом 25-годишњице Катедре за географију светске привреде) 

Владимир Александрович Колосов, Елена Александровна Гречко, Ксения Владимировна Мироненко, Елена Николаевна Самбурова, Николай Александрович Слука, Ирина Николаевна Тикунова, Татьяна Хаимовна Ткаченко, Александр Викторович Федорченко и Павел Юрьевич Фомичев
ГОРИЗОНТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГЕОГРАФИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (к 25-летию кафедры географии мирового хозяйства)


Млађен Трифуновић
ОНТОЛОШКЕ И ЕПИСТЕМОЛОШКЕ НЕДОРЕЧЕНОСТИ ПОСТСТРУКТУРАЛИСТИЧКЕ ПАРАДИГМЕ У ГЕОГРАФИЈИ

Mlađen Trifunović
ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL VAGUENESS OF POST-STRUCTURALIST PARADIGM IN GEOGRAPHY.


Мирјана Гајић, Снежана Вујадиновић и Срђа Поповић
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Mirjana Gajić, Snezana Vujadinovic and Srđa Popović
GLOBALIZATION AND CULTURAL IDENTITY


Александар Мајић и Драшко Маринковић
ХИПСОМЕТРИЈСКИ РАЗМЈЕШТАЈ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Aleksandar Majić and Draško Marinković
HYPSOMETRIC DISTRIBUTION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA


Горан Поповић, Милимир Лојовић и Огњен Ерић
СЛОБОДНЕ ЕКОНОМСКЕ ЗОНЕ И РАЗВОЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА

Goran Popović, Milimir Lojojvić and Ognjen Erić
FREE ECONOMIC ZONES AND DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE EUROINTEGRATION PROCESS


Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Обрен Гњато, Слободан Гњато и Марко Станојевић
ЦРНО ЈЕЗЕРО НА ЗЕЛЕНГОРИ – ПРОБЛЕМИ ОДРЖИВОСТИ

Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Obren Gnjato, Slobodan Gnjatо and Marko Stanojević
BLACK LAKE OF THE ZELENGORA MOUNTAIN – SUSTAINABILITY PROBLEMS


Дејана Јовановић Поповић и Мирољуб А. Милинчић
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА:
ПОПЛАВЕ И ИНТЕРНА РАСЕЉЕНОСТ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

Dejana Jovanović Popović and Miroljub A. Milinčić
IMPACT OF CLIMATE CHANGES: FLOODS AND INTERNALDISPLACEMENT IN SOUTHEASTERN EUROPE