Стручни рад/Scientific paper
UDC 339.924:004.455(4)
DOI 10.7251/HER1714151S
DOWNLOAD .pdf


Драгољуб Секуловић1, Александар Илић2 и Синиша Дробњак3
1Универзитет одбране, Војна академија, Београд, Република Србија
2Министарство одбране Републике Србије, Београд, Република Србија
3Војногеографски институт, Београд, Република Србија

 

Сажетак: Претходне године су у многим државама донеле велики прогрес у развоју и имплементацији Географских информационих система (ГИС). Они који доносе одлуке, из разних сфера привредног и друштвеног живота, из јавног и приватног сектора, желе да виде даље од националних граница. Резултат овога јесте да све више држава и организација пристаје да дели „своје“ просторне податке са другима и користи просторне податке других о њимаи о себи самима. Пун потенцијал географских информационих система биће достигнут кроз инфраструктуру просторних података, када националне владе омогуће организовани приступ географским информацијама.
Кључне речи: Просторни подаци, ГИС, Европска инфраструктура, Глобална инфраструктура.


 

GLOBALIZATION SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

 

Dragoljub Sekulović1, Aleksandar Ilić2 and Siniša Drobnjak3
1University of Defence, Military Academy, Belgrade, Republic Serbia
2Ministry of Defence of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic Serbia
3Military Geographical Institute of the Republic of Serbia, Belgrade, Republic Serbia

 

Аbstract: Last year in many countries have brought great progress in the development and implementation of Geographic information systems (GIS). Decision-makers from various spheres of economic and social life, public and private sectors, they want to see beyond national borders. The result is that more and more states and organizations agreed to share their spatial data with others and uses the spatial information of others to them and about ourselves. Full potential of geographic information systems will be achieved through spatial data infrastructure, when national governments provide organized access to geographic information.
Key words: Spatial data, GIS, European Infrastructure, Global Infrastructure.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Секуловић, Д., Илић, А., & Дробњак, С. (2014). Глобализација инфраструктуре просторних података. Herald, 17, 151−166. doi:10.7251/HER1714151S
Sekulović, D., Ilić, A., & Drobnjak, S. (2014). Globalization Spatial Data Infrastructure. Herald, 17, 151−166. doi:10.7251/HER1714151S