РАЧУНАЊЕ ПОМЈЕРАЊА ЗЕМЉИНЕ КОРЕ УПОТРЕБОМ ГЕОДЕТСКЕ ТЕХНИКЕ VLBI

Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 528.021:528.4(497.6РС)
DOI 10.7251/HER1923143T
DOWNLOAD .pdf


Горана Тодорић1, Дејан Васић2 и Драгољуб Секуловић3
1Геодетска агенција „ВиЖ“, Прњавор, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Бања Лука, Република Српска
3Универзитет одбране у Београду, Војна академија, Београд, Србија

 

Сажетак: Земљина кора као највиши дио у структурној грађи Земље трпи промјене под истовременим и супростављеним дејством ендогених и егзогених процеса. Према моделу тектонике плоча подијељена је у одређен број танких, крутих плоча које се крећу једна у односу на другу и чије су границе дефинисане сеизмичком активношћу. Висока прецизност позиционирања остварена данас помоћу просторних геодетских техника VLBI, SLR, GNSS, LLR и DORIS омогућила је добијање информација о кинематици тектонских плоча на основу поновљених или континуираних опажања. У раду је описана техника VLBI (Дугобазисна интерферометрија) за квантитативно вредновање савремених помјерања и посљедичних деформација Земљине коре.
Кључне ријечи: техника VLBI (Дугобазисна интерферометрија), помјерање Земљине коре, тектоника плоча.


 

CALCULATIONS OF EARTH’S CRUST MOVEMENT USING GEODETIC VLBI TECHNIQUE

 

Gorana Todorić1, Dejan Vasić2 and Dragolјub Sekulović3
1Geodetic agency „ViŽ“, Prnjavor, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Аrchitecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, Republic of Srpska
3University of Defense of Belgrade, Military Academy, Belgrade, Serbia

 

Abstract: The Earth’s crust as the highest part in the structure of the Earth suffers changes under the simultaneous and opposing effects of endogenous and exogenous processes. According to the model of plate tectonics, it is divided into a number of thin, rigid plates that move one in relation to the other and whose boundaries are defined by seismic activity. The high positioning accuracy achieved today with the use of spatial geodetic techniques such as VLBI, SLR, GNSS, LLR and DORIS enabled obtaining information on the tectonic plates’ kinematics based on repeated or continuous observations. The paper describes the technique of VLBI (Very Long Baseline interferometry) for the quantitative evaluation of modern movements and consequent deformations of the Earth’s crust.
Key words: Very Long Baseline Interferometry (VLBI) technique, the Earth’s crust movement, plate tectonics.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тодорић, Г., Васић, Д., & Секуловић, Д. (2019). Рачунање помјерања Земљине коре употребом геодетске технике VLBI. Herald, 23, 144‒161. doi:10.7251/HER1923143T
Todorić, G., Vasić, D., & Sekulović, D. (2019). Calculations of Earth’s Crust Movement Using Geodetic VLBI Technique. Herald, 23, 144‒161. doi:10.7251/HER1923143T


Аутор за кореспонденцију: Горана Тодорић, Геодетска агенција „ВиЖ“, Светог Саве 6, 78430 Прњавор, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: gorana.todoric@hotmail.com
Corresponding author: Gorana Todorić, Geodetska agencija „ViŽ“, Svetog Save 6, 78430 Prnjavor, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: gorana.todoric@hotmail.com