UDC: 911.375
DOWNLOAD .pdf


Драгутин Тошић
Географски факултет, Београд

 

Сажетак: У раду je кроз анализу релевантних теоријско-методолошких поставки извршена детерминација значаја и улоге града у регионалној интеграцији, диференцијацији и развојном усмерењу географског простора.
Кључне речи: град, урбанизација, регионализам, регија, регионални развој, просторне и функционалне везе.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тошић, Д. (1999). Град у регији. Herald, 4, 47‒60.