Originalan naučni rad
UDC: 711.4(497.11)
DOWNLOAD .pdf


Dragutin Tošić
Geografski fakultet, Beograd

 

Sažetak: U radu se Republika Srbija posmatra kao regionalni sistem složene i dinamične strukture, formiran u procesu intenzivne urbanizacije teritorijalno ispoljene brojnim formama manje i više urbanizovanih regija čija je konfiguracija u stalnoj meni uslovljenoj prostornim i funkcionalnim vezama i odnosima uspostavljenim u mreži gradskih centara (centri i polovi rasta i razvoja) i koridora koji ih povezuju (osovine rasta i razvoja). Posebno su istaknuti i analizirani problemi neravnomernog razmeštaja, demografskog rasta i kvalitativnog preobražaja gradskih centara u srpskom geoprostoru, koji su posledica velike koncentracije urbanog stanovnitšva i urbanih funkcija u beogradskoj aglomeraciji. Ukazano je i na potrebu stvaranja modela njene demetropolizacije, čija je osnova već definisana Prostornim planom Republike.
Ključne reči: urbanizacija, regionalna diferencijacija i integracija, polovi rasta i razvoja, osovine rasta i razvoja, Prostorni plan Republike Srbije.


CITIRAJTE (Cite this article):
Tošić, D. (2000). Gradski centri ‒ faktori regionalne integracije Srbije. Herald, 5, 83‒96.