Pregledni naučni rad/Review scientific paperer
UDC 912.43(084.3-1):766
DOI 10.7251/HER2226135S
COBISS.RS-ID 137073921
DOWNLOAD .pdf


Marija Stojanović1, Marko Simić1 i Dragoljub Sekulović2*

1Vojnogeografski institut ,,General Stevan Bošković“, Beograd, Srbija
2Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija

 

Sažetak: Dizajniranje i kartiranje predstavljaju veoma važan deo rada u oblasti razvoja kartografije. Topograf- ska karta (TK) je grafički prikaz u razmeri, koji prikazuje horizontalne i vertikalne topografske karakte- ristike nekog dela Zemljine površine, sistematski ucrtana na ravnu površinu. Koristi se za predstavljanje karakteristika zemljišta u pogledu reljefa, hidrografije, vegetacije, naseljenih mesta i komunikacija i imaju najrazličitiju primenu od informisanja i orijentacije do mnogih drugih sfera ljudskog delovanja. Najširu primenu u Srbiji ima vojna topografska karta razmera 1:25000 (TK25). Kartu čine četiri kategorije elemenata: matematički, geografski, dopunski i elementi oformljenja karte. U radu su obrađeni ovi segmenti, a naročito fizičko-geografski i društveno-geografski elementi karte: kada se daju, u kojoj meri, na koji način i vizuelno prikazani kako izgledaju na TK navedene razmere.

Ključne reči: dizajniranje, topografska karta, sadržaj karte, grafičko predstavljanje. Review scientific paper


GRAPHIC DESIGN OF MILITARY TOPOGRAPHIC MAPS SCALE 1:25000

 

Marija Stojanović1, Marko Simić1 and Dragoljub Sekulović2*

1Institute of Military Geography “General Stevan Bošković”, Belgrade, Serbia
2University “Union – Nikola Tesla”, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Serbia

 

Abstract: Designing and mapping represent a very important part of work in the field of cartography development. A topographic map (TM) is a scaled graphic representation that shows the horizontal and vertical topographic features of a part of the Earth’s surface, systematically drawn on a flat surface. It is used to represent the features of the land in terms of contour, hydrography, vegetation, settlements, and communications and has a wide variety of applications from information and orientation to many other spheres of human activity. The military topographic map with a scale of 1:25000 (TM25) is the most widely used in Serbia. The map is made up of four categories of elements: mathematical, geographical, supplementary, and map design elements. These segments, especially the physical-geographical and social- geographical elements of the map, are processed in the paper: when they are given, to what extent, in what way, and visually shown how they look on the TM of the specified scale.

Key words: design, topographic map, map content, graphic representation.


CITIRAJTE (Cite this article):

Stojanović, M., Simić, M., & Sekulović, D. (2022). Grafičko dizajniranje vojne topografske karte razmera 1:25000. Glasnik/Herald, 26, 135–155. https://doi.org/10.7251/HER2226135S

Stojanović, M., Simić, M., & Sekulović, D. (2022). Graphic design of militray topographic Maps Scale 1:25000. Glasnik/Herald, 26, 135–155. https://doi.org/10.7251/HER2226135S


Autor za korespondenciju: Dragoljub Sekulović, Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, Fakultet za poslovne studije i pravo, Jurija Gagarina 149A, 11070 Beograd, Srbija, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk

Corresponding author: Dragoljub Sekulović, “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Faculty of Business Studies and Law, Jurija Gagarina 149A, 11070 Belgrade, Serbia, E-mail: sekulovicdr@yahoo.co.uk