Оригинални научни рад
UDC: 330.342.22(497.15 Р.С.)”1995-2001″
DOWNLOAD .pdf


Ђуро Марић и Даворин Бајић        
Природно-математички факултет, Бањалука

 

Сажетак: У индустријском систему Републике Српске одвијају се интензивне процесуалне промјене чија идентификација има практични значај, посебно у сфери управљања и усмјеравања индустријског развоја и њеног просторног планирања. Циљ рада јесте презентовање резултата проучавања гранско-просторних промјена и процеса у индустрији Републике Српске у периоду 1995‒2001. година. Методолошки приступ je базиран на примјени шифт-шер анализе као једном од најпоузданијих математичко-статичких модела у идентификацији структурних промјена и просторне диференцијације у појединим секторима привреде.
Кључне ријечи: Република Српска, структурне промјене, индустријализација, гранска реструктуризација, просторна диференцијација, шифт-шеф анализа.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Марић, Ђ., & Бајић, Д. (2001). Гранско-просторне промјене у индустријском систему Републике Српске. Herald, 6, 29‒41.