ХЕРАЛД - HERALD - 21 - DOWNLOAD
ИМПРЕСУМ И КОРИЦЕ

ISSN 2232-8610 (штампано - press),
ISSN 2232-8629 (онлајн - online)

Рајко Гњато, Срђа Поповић и Обрен Гњато
ГЕОГРАФИЈА И ПРОСТОР

Rajko Gnjato, Srđa Popović and Obren Gnjato
GEOGRAPHY AND SPACE


Mirko Grčić
PUTEVI I NASELJENA MESTA ZAPADNOG BALKANA NA POJTINGEROVOJ TABLI – ITINERARU

Mirko Grčić
WEST BALKAN ROADS AND SETTLEMENTS ON PEUTINGER’S MAP – ITINERARY


Огњен Ерић и Милимир Лојовић
ОПТИМАЛНA ЛОКАЦИЈ СЛОБОДНИХ ЗОНА И НОВА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА

Ognjen Erić and Milimir Lojović
OPTIMAL LOCATIONS OF FREE ZONES AND NEW ECONOMIC GEOGRAPHY


Даворин Бајић, Драгутин Аџић и Радoслав Декић
ГИС БАЗИРАНА ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА АНАЛИЗА ПРОДУКЦИЈЕ БИОМАСЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Davorin Bajić, Dragutin Adžić and Radoslav Dekić

GIS-BASED SPATIAL-TEMPORAL ANALYSIS OF THE BIOMASS
PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF SRPSKA TERRITORY.……….53


Саша Станивук и Драшко Маринковић
НЕЗАПОСЛЕНОСТ СТАНОВНИШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ –ПРОСТОРНО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Saša Stanivuk and Draško Marinković
UNEMPLOYMENT OF REPUBLIC OF SRPSKA’S POPULATION – SPATIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS


АлексејМилошевић
ФОРМАЦИЈА ОРАХОВСКИХ ГНАЈСЕВА И КВАРЦ-СЕРИЦИТСКИХ ШКРИЉАЦА НА СЈЕВЕРУ ПРОСАРЕ

Aleksej Milošević
FORMATION OF ORAHOVA GNEISS AND QUARTZ-SERICITE SCHISTES IN THE NORTH OF MOUNTAIN PROSARA


Татјана Попов, Слободан Гњато и Горан Трбић
ТРЕНДОВИ ИНДЕКСА ЕКСТРЕМНИХ ТЕМПЕРАТУРА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ‒ПРИМЈЕР МОСТАРА

Tatjana Popov, Slobodan Gnjato and Goran Trbić
TRENDS IN EXTREME TEMPERATURE INDICES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A CASE STUDY OF MOSTAR 


Serhat Sensoy, İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu, Volkan Darende
ОДНОС ИЗМЕЂУ NAO ИНДЕКСА, МРАЗНИХ ДАНА И ЕКСТРЕМНИХ И СРЕДЊИХ МАКСИМАЛНИХ ВРИЈЕДНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ У ТУРСКОЈ

Serhat Sensoy, İhsan Çiçek, Necla Türkoğlu, Volkan Darende
RELATIONSHIP BETWEEN NAO INDEX, FROST DAYS, EXTREME AND MEAN MAXIMUM TEMPERATURE IN TURKEY……………..133


Видомир Обрадовић
ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕЛА ВРЕЛО И МОГУЋНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ

Vidomir Obradović
SPATIAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE VILLAGE VRELO AND POSSIBILITIES OF TOURIST VALORIZATION………………..147