Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 314.15:314.011(497.6 РС)
DOI 10.7251HER2016057М
DOWNLOAD .pdf


Александар Мајић и Драшко Маринковић
Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: Просторно-демографски размјештај становнишпва Републике Српске одраз je вишедеценијских историјских, политичких, економских, насеобинских и демографских фактора који заједно са природним условима и савременим детерминантама социо-економског развоја условљавају дистрибуцију популације. Међусобни утицај ових фактора изазвао je просторно-демографску поларизацију и неравномјерну дистрибуцију становништва геопростора Репубшже Српске. Дошло je до концентрације становништва на нижим надморским висинама, у урбаним центрима и подручјима са добром саобраћајном повезаношћу. За раз.шжу од тих простора, процес депопулације jе изражен у сеоским насељима, шланинским подручјима и просторима уз енппетску линију разграничења према Федерацији БиХ.
Кључне ријечи: становништво, Репубшжа Српска, дистрибуција, хипсометријски размјештај


 

HYPSOMETRIC DISTRIBUTION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Aleksandar Majić and Draško Marinković
Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, the Republic of Srpska

 

Abstract: Spatial-demographic distribution of population in the Republic of Srpska reflects the long-term historic,  political, economic, settlement and demographic factors which determine the population distribution along with the natural conditions and modem determinants of social-economic development. The mutual impact of these factors caused the spatial-demographic polarization and irregular population distribution within the Republic of Srpska geospace. The population is mostly concentrated at low altitudes, in urban centers and areas with high-quality traffic connections. ln contrast with these areas, there is an extensive process of depopulation in rural settlements, highland regions and areas along the entity borderline with BiH Federation.
Key words: population, the Republic of Srpska, distribution, hypsometric distribution.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мајић, А., & Маринковић, Д. (2016). Хипсометријски размјештај становништва Републике Српске. Herald, 20, 57−76. doi:10.7251/HER2016057M
Majić, A., & Marinković, D. (2016). Hypsometric Distribution of Population of the Republic of Srpska. Herald, 20, 57−76. doi:10.7251/HER2016057M


Аутор за кореспонденцију: Александар Мајић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Aleksandar Majić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org