Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 314.15:314.011(497.6 RS)
DOI 10.7251HER2016057M
DOWNLOAD .pdf


Aleksandar Majić i Draško Marinković
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, Republika Srpska

 

Sažetak: Prostorno-demografski razmještaj stanovnišpva Republike Srpske odraz je višedecenijskih istorijskih, političkih, ekonomskih, naseobinskih i demografskih faktora koji zajedno sa prirodnim uslovima i savremenim determinantama socio-ekonomskog razvoja uslovljavaju distribuciju populacije. Međusobni uticaj ovih faktora izazvao je prostorno-demografsku polarizaciju i neravnomjernu distribuciju stanovništva geoprostora Repubšže Srpske. Došlo je do koncentracije stanovništva na nižim nadmorskim visinama, u urbanim centrima i područjima sa dobrom saobraćajnom povezanošću. Za raz.šžu od tih prostora, proces depopulacije je izražen u seoskim naseljima, šlaninskim područjima i prostorima uz enppetsku liniju razgraničenja prema Federaciji BiH.
Ključne riječi: stanovništvo, Repubšža Srpska, distribucija, hipsometrijski razmještaj


 

HYPSOMETRIC DISTRIBUTION OF POPULATION OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

 

Aleksandar Majić and Draško Marinković
Faculty of Natural Sciences, University of Banja Luka, the Republic of Srpska

 

Abstract: Spatial-demographic distribution of population in the Republic of Srpska reflects the long-term historic,  political, economic, settlement and demographic factors which determine the population distribution along with the natural conditions and modem determinants of social-economic development. The mutual impact of these factors caused the spatial-demographic polarization and irregular population distribution within the Republic of Srpska geospace. The population is mostly concentrated at low altitudes, in urban centers and areas with high-quality traffic connections. ln contrast with these areas, there is an extensive process of depopulation in rural settlements, highland regions and areas along the entity borderline with BiH Federation.
Key words: population, the Republic of Srpska, distribution, hypsometric distribution.


CITIRAJTE (Cite this article):
Majić, A., & Marinković, D. (2016). Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske. Herald, 20, 57−76. doi:10.7251/HER2016057M
Majić, A., & Marinković, D. (2016). Hypsometric Distribution of Population of the Republic of Srpska. Herald, 20, 57−76. doi:10.7251/HER2016057M


Autor za korespondenciju: Aleksandar Majić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Aleksandar Majić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: aleksandar.majic@pmf.unibl.org