Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 725.352.012.22:628.4(497.6 Рибник)
DOI 10.7251/HER1814153D
DOWNLOAD .pdf


Саша Дуновић1, Љиљана Вукић2 и Горан Трбић3
1Институт за грађевинарство „ИГ” д.о.о. Бања Лука, Репубшжа Српска
2Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Лущи, Република Српска
3Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, Република Српска

 

Сажетак: У последњих двадесет година на територији општине Рибник формиране су бројне депоније чврстог отпада на неодговарајућим локацијама и као такве представљају опасност по животну средину. Због тога, постојала је реална потреба да се на територији ове општине идентификују све дивље, нелегалне депоније отпада, чију је оправданост постојања требало истражити. У овом раду коришћен је процес “negative mapping” за идентификацију депонија отпада које се због карактеристика локација на којима се налазе могу окарактерисати као депоније на неповољним локацијама. Ова процедура се изводи кроз анализу преклапања тематских слојева података унутар једног ГИС пројекта.
Кључне ријечи: Депоније отпада, карактеристике локација, неповољне локације, ГИС, negative mapping.


 

IDENTIFICATION OF WASTE LANDFILLS AT INADEQUATE LOCATIONS WITH THE AID OF GIS – EXAMPLE OF THE MUNICIPALITY OF RIBNIK

 


Saša Dunović1, Ljiljana Vukić2 and Goran Trbić3
1Civil Engineering Institute „IG” Ltd. Banja Luka, Republika Srpska
2Faculty of Technology, University of Banja Luka, Republika Srpska
3Faculty of Sciences, University of Banja Luka, Republika Srpska

 

Abstract: Many solid waste landfills were formed at inadequate locations in the territory of the municipality of Ribnik over the last twenty years; as such they represent a threat to the environment. For this reasons there was a real need to identify all unauthorized illegal waste landfills in this municipality, whose justification of existence should be researched. This paper has used the “negative mapping” process to identify waste landfills that can be characterized as landfills at inconvenient locations due to the characteristics of their location. This procedure is conducted through the analysis of overlapping of thematic data layers within a GIS project.
Key words: waste landfills, location characteristics, inconvenient locations, GIS, negative mapping.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Дуновић, С., Вукић, Љ., & Трбић, Г. (2014). Идентификација депонија отпада на неповољним локацијама помоћу ГИС-а – примјер општине Рибник. Herald, 18, 153−166. doi:10.7251/HER1814153D
Dunović, S., Vukić, Lj., & Trbić, G. (2014). Identification of Waste Landfills at Inadequate Locations with the Aid of GIS – Example of the Municipality of Ribnik. Herald, 18, 153−166. doi:10.7251/HER1814153D