Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 378.014.3:004
DOI 10.7251/HER1014101T
DOWNLOAD .pdf


Митја Тањга
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Информационе технологије (ИТ) су програми и рачунарска техника који служе да се обави неки посао. На високообразовним институцијама ово се у првом реду, односи на наставни процес. Рад приказује стање заступљености ИТ-а у наставном процесу, као и анализу потреба за ИТ и проблема који се јављају приликом увођења ИТ у наставни процес. Истраживање је проведено на примјеру Природно-математичког факултета (ПМФ) у Бањој Луци. Рад, такође, даје и смјернице за достизање жељеног стања заступљености ИТ у наставном процесу како на факултету, тако и на Унивезитету у цјелини.
Кључне ријечи: Информационе технологије (ИТ), наставни процес, високообразовне институције, Природно-математички факултет Бања Лука, увођење ИТ у наставни процес.


 

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 

Mitja Tanjga
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: Informational technology (IT) are in fact computer software and hardware necessary to complete some work. At the higher education institutions, this is, primarily, related to teaching process. The paper shows the state of IT in the teaching process, need for IT, as well as problems that occur when introducing IT into the teaching process. The study was conducted in the case of Faculty of Science in Banja Luka. The paper also provides guidelines for achieving the desired state of IT in teaching process both at the college, and at the University at large.
Key words: Information Technology (IT), an educational process, higher education institutions, Faculty of Science Banja Luka, the introduction of IT into the teaching process


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Тањга, М. (2011). Информационе технологије у наставном процесу на високообразовним институцијама. Herald, 14, 101−116. doi:10.7251/HER1014101T
Tanjga, M. (2011). Information Technology in the Teaching Process in Higher Education Institutions. Herald, 14, 101−116. doi:10.7251/HER1014101T


Аутор за кореспонденцију: Митја Тањга, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mitja.tanjga@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mitja Tanjga, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mitja.tanjga@pmf.unibl.org