Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 378.014.3:004
DOI 10.7251/HER1014101T
DOWNLOAD .pdf


Mitja Tanjga
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Informacione tehnologije (IT) su programi i računarska tehnika koji služe da se obavi neki posao. Na visokoobrazovnim institucijama ovo se u prvom redu, odnosi na nastavni proces. Rad prikazuje stanje zastupljenosti IT-a u nastavnom procesu, kao i analizu potreba za IT i problema koji se javljaju prilikom uvođenja IT u nastavni proces. Istraživanje je provedeno na primjeru Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) u Banjoj Luci. Rad, takođe, daje i smjernice za dostizanje željenog stanja zastupljenosti IT u nastavnom procesu kako na fakultetu, tako i na Univezitetu u cjelini.
Ključne riječi: Informacione tehnologije (IT), nastavni proces, visokoobrazovne institucije, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, uvođenje IT u nastavni proces.


 

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE TEACHING PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

 

Mitja Tanjga
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: Informational technology (IT) are in fact computer software and hardware necessary to complete some work. At the higher education institutions, this is, primarily, related to teaching process. The paper shows the state of IT in the teaching process, need for IT, as well as problems that occur when introducing IT into the teaching process. The study was conducted in the case of Faculty of Science in Banja Luka. The paper also provides guidelines for achieving the desired state of IT in teaching process both at the college, and at the University at large.
Key words: Information Technology (IT), an educational process, higher education institutions, Faculty of Science Banja Luka, the introduction of IT into the teaching process


CITIRAJTE (Cite this article):
Tanjga, M. (2011). Informacione tehnologije u nastavnom procesu na visokoobrazovnim institucijama. Herald, 14, 101−116. doi:10.7251/HER1014101T
Tanjga, M. (2011). Information Technology in the Teaching Process in Higher Education Institutions. Herald, 14, 101−116. doi:10.7251/HER1014101T


Autor za korespondenciju: Mitja Tanjga, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mitja.tanjga@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mitja Tanjga, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mitja.tanjga@pmf.unibl.org