Originalni naučni rad
UDC: 602.4.032:504(497.6 Ramići)
DOWNLOAD .pdf


Dušica Pešević i Čedomir Crnogorac
Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Rješavanje problema otpada predstavlja jedan od prioritetnih problema zaštite životne sredine, ne samo na prostoru Banjalučke regije, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Izgradnja sanitarne deponije podrazumjeva aktivnosti u više sukcesivnih faza među kojima najvažnije mjesto zauzima izbor lokacije deponije. S obzirom na ekonomsku situaciju u našoj zemlji, izbor lokacije je najteža faza u cijelom procesu izgradnje sanitarne deponije, jer treba pronaći lokaciju na kojoj je moguće organizovati tehnološki proces, sprovesti sve mjere zaštite životne sredine, a uz najmanja moguća investiciona ulaganja. Mora se izvršiti detaljno geološko i hidrogeološko ispitivanje terena i strogo voditi računa o potencijalnom zagađenju površinskih i podzemnih voda. Poseban zadatak je izbor lokacije sa aspekta korišćenja građevinskog zemljišta i njegove cijene, i ostalih prirodnih ili urbanih vrijednosti koje imaju značajnu ulogu u pogledu racionalnosti i realizacije planirane deponije ili njene sanacije, odnosno rekonstrukcije.
Ključne riječi: otpad, deponija, životna sredina.


CITIRAJTE (Cite this article):
Pešević, D., & Crnogorac, Č. (2008). Izbor lokacije deponije čvrstog otpada i uticaj na životnu sredinu na primjeru deponije ,,Ramići“ kod Banjaluke. Herald, 12, 89‒107.