Оригиналан научни рад
UDC: 911.2:551.3 053 (497.15)
DOWNLOAD .pdf


Раденко Лазаревић
Институт за шумарство и дрвну индустрију, Београд

 

Сажетак: Карта ерозије има вишеструки значај: научни, стручни и културни. Она je неопходна код капиталне изградње у низу привредних грана. При картирању поштовани су критеријуми симултаности, објективности и графичке тачности. Оригинал карте je изгорио, тако да није могуће дати стање ерозије у Републици Српској.
Кључне ријечи: ерозија, карта ерозије, коефицијент ерозије (Z), главни фактори ерозије, размјере ерозије, продукција наноса, транспорт наноса.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Лазаревић, Р. (1997). Карта ерозије бивше CP Босне и Херцеговине. Herald, 2, 13‒29.