Стручни рад
UDC: 911.3:681.32
DOWNLOAD .pdf


Берислав Благојевић1 и Радислав Тошић2
1 Цара Лазара 21, 78000 Бања Лука
2 Природно-математички факултет, Бања Лука

 

Сажетак: Културна географија већ деценијама постоји као засебна географска дисциплина, нарочито у англосаксонским земљама. У српској географији су се културно-географска истраживања већим дијелом спроводила у оквиру антропогеографске школе и мањим дијелом у оквиру регионалне и политичке географије те неких других дисциплина. Циљ рада је да проблематизује и преиспита концептуална и методолошка питања културне географије, укључујући и примјену географских информационих система у друштвено-географским истраживањима.
Кључне ријечи: културна географија, концепт, савремене технологије, географски информациони системи.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Благојевић, Б., & Тошић, Р. (2008). Концепти и савремене технологије у културно-географским истраживањима. Herald, 12, 247‒257.