Stručni rad
UDC: 911.3:681.32
DOWNLOAD .pdf


Berislav Blagojević1 i Radislav Tošić2
1 Cara Lazara 21, 78000 Banja Luka
2 Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

 

Sažetak: Kulturna geografija već decenijama postoji kao zasebna geografska disciplina, naročito u anglosaksonskim zemljama. U srpskoj geografiji su se kulturno-geografska istraživanja većim dijelom sprovodila u okviru antropogeografske škole i manjim dijelom u okviru regionalne i političke geografije te nekih drugih disciplina. Cilj rada je da problematizuje i preispita konceptualna i metodološka pitanja kulturne geografije, uključujući i primjenu geografskih informacionih sistema u društveno-geografskim istraživanjima.
Ključne riječi: kulturna geografija, koncept, savremene tehnologije, geografski informacioni sistemi.


CITIRAJTE (Cite this article):
Blagojević, B., & Tošić, R. (2008). Koncepti i savremene tehnologije u kulturno-geografskim istraživanjima. Herald, 12, 247‒257.