Originalni naučni rad
UDC: 338.483(497.6 KRUPA HA VRBASU)
DOWNLOAD .pdf


Igor Zekanović
Prirodno-matematički fakultet, Banjaluka

 

Sažetak: Grad Banjaluka, kao administrativni i privredni centar Republike Srpske, oskudna je po broju izletišta. Jedna od izletničkih destinacija je Krupa na Vrbasu. Veliki broj prirodnih i antropogenih motiva, povoljan saobraćajno-turistički položaj, čine osnovne preduslove i pretpostavke za razvoj turizma ovog područja. Izletničko-rekreativni, ribolovni i lovni turizam imaju najveću perspektivu.
Ključne riječi: Krupa na Vrbasu, turizam, prirodni turistički motivi, antropogeni turistički motivi.


CITIRAJTE (Cite this article):
Zekanović, I. (2005). Krupa na Vrbasu ‒ turističko-geografski motivi. Herald, 10, 107‒120.