Прегледни научни рад/Scientific review paper
UDC 911.3:930.85
10.7251/HER1115001G
DOWNLOAD .pdf


Мирко Грчић
Универзитет у Београду, Географски факултет, Београд, Србија

 

Сажетак: Културна географија је настала као реакција на географски детерминизам и статични дескриптивни приступ у истраживањима особености распрострањења културних елемената и форми у класичној антропогеографији. Њеним оснивачем сматра се амерички географ Карл Сауер (Sauer, 1925), иако су њени аспекти били заступљени и раније у антропогеографији и географији човека (Géographie humaine). И данас се културна географија дефинише различито − као строга наука са својим методолошким апаратом, или као аспекг или начин посматрања у географији. Сауер је дефинисао ову науку у духу посибилистичког концепта географије Пол Видал де ла Блаша. У духу тог концепта развијала се и српска антропогеографска школа Јована Цвијића, која такође има изразит културно-географски аспект. Циљ овога рада је да размотри питања предметне и методолошке суштине културне географије, у светлу различитих приступа и праваца развоја.
Кључне речи: Културна географија, културологија, антропогеографија, културни пејзаж, ландшафт.


 

CONCEPT OF CULTURAL GEOGRAPHY AS A SCIENCE


Mirko Grčić
Faculty of Geography at Belgrade University, Republic Serbia

 

Abstract: Cultural geography was created as a reaction on geographic determinism and static descriptive approach in researching of the characteristics of cultural elements and forms distribution in classical anthropogeography. An American geographer Carl Sauer (1925) is considered to be its founder, although its aspects were present in Anthropogeography and Human geography (Géographie humaine) before. Even today, Cultural geography is de7 ned differently – as a strict science with its methodological apparatus, or as an aspect or way of looking in geography. Sauer has defened this science in the spirit of possibilistic concept of geography of Paul Vidal de la Blache. In the spirit of this concept Jovan Cvijić’s Serbian anthropogeography school was developed, which also has expressive cultural-geographical aspect. The aim of this paper is to discuss issues of subject and methodological essence of Cultural geography in the light of differentapproaches and directions of development.
Key words: Cultural geography, culturology, anthropogeography, cultural landscape, landshaft.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грчић, М. (2012). Културна географија ‒ аспект и дисциплина културне географије. Herald, 15, 1−22. doi:10.7251/HER1115001G
Grčić, M. (2012). Concept of Cultural Geography as a Science. Herald, 15, 1−22. doi:10.7251/HER1115001G


Аутор за кореспонденцију: Мирко Грчић, Универзитет у Београду, Географски факултет, Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs
Corresponding author: Mirko Grčić, University of Belgrade, Faculty of Geography, Studentski trg 3/III, 11000 Belgrade, Serbia, E-mail: mirko@gef.bg.ac.rs