Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 316.334.55/.56:711 (497.6 ISTOČNO SARAJEVO)
DOI 10.7251/HER2218049L
DOWNLOAD .pdf


Мариана Лукић Тановић1 и Драшко Маринковић2
1Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, Република Српска
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Насеобински систем Града Источно Сарајево карактеришу одређене специфичности, а међу њима се издваја и то да простор носи епитет града, а већински је руралан. Чини га 216 насељених места у 6 општина града са 59916 становника по попису 2013. године. У раду ће се најпре представити неки од критеријума за дефинисање урбаних и руралних подручја и одредити најбољи критеријум за Град Источно Сарајево, с обзиром на доступне податке. Циљ истраживања је да се изврши класификација насељених места града на урбана и рурална.
Кључне речи: Град Источно Сарајево, насеља, урбано, рурално.


 

URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE AREA OF THE CITY OF EAST
SARAJEVO

 

Mariana Lukić Tanović1 and Draško Marinković2
1University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The settlement system of the City of East Sarajevo is characterized by certain specifics, and among them is the fact that the space carries the city’s epithet and is mostly rural. It consists of 216 populated places in 6 townships with 59916 inhabitants according to the 2013 census. The paper will first introduce some of the criteria for defining urban and rural areas and determine the best criteria for the City of East Sarajevo, given the available data. The aim of the research is to carry out the classification of urban settlements in urban and rural areas.
Key words: East Sarajevo city, settlements, urban, rural.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Лукић Тановић, М., & Маринковић, Д. (2018). Урбана и рурална насеља на простору града Источно Сарајево. Herald, 22, 49‒60. doi:10.7251/HER2218049L
Lukić Tanović, M., & Marinković, D. (2018). Urban and Rural Settlements in the Area of the City of East Sarajevo. Herald, 22, 49‒60. doi:10.7251/HER2218049L


Аутор за кореспонденцију: Мариана Лукић Тановић, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Алексе Шантића 1, 71420 Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mariana.lukic@gmail.com
Corresponding author: Mariana Lukić Tanović, University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Alekse Šantića 1, 71420 Pale,Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mariana.lukic@gmail.com