Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 316.334.55/.56:711 (497.6 ISTOČNO SARAJEVO)
DOI 10.7251/HER2218049L
DOWNLOAD .pdf


Mariana Lukić Tanović1 i Draško Marinković2
1Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska
2Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Naseobinski sistem Grada Istočno Sarajevo karakterišu određene specifičnosti, a među njima se izdvaja i to da prostor nosi epitet grada, a većinski je ruralan. Čini ga 216 naseljenih mesta u 6 opština grada sa 59916 stanovnika po popisu 2013. godine. U radu će se najpre predstaviti neki od kriterijuma za definisanje urbanih i ruralnih područja i odrediti najbolji kriterijum za Grad Istočno Sarajevo, s obzirom na dostupne podatke. Cilj istraživanja je da se izvrši klasifikacija naseljenih mesta grada na urbana i ruralna.
Ključne reči: Grad Istočno Sarajevo, naselja, urbano, ruralno.


 

URBAN AND RURAL SETTLEMENTS IN THE AREA OF THE CITY OF EAST
SARAJEVO

 

Mariana Lukić Tanović1 and Draško Marinković2
1University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The settlement system of the City of East Sarajevo is characterized by certain specifics, and among them is the fact that the space carries the city’s epithet and is mostly rural. It consists of 216 populated places in 6 townships with 59916 inhabitants according to the 2013 census. The paper will first introduce some of the criteria for defining urban and rural areas and determine the best criteria for the City of East Sarajevo, given the available data. The aim of the research is to carry out the classification of urban settlements in urban and rural areas.
Key words: East Sarajevo city, settlements, urban, rural.


CITIRAJTE (Cite this article):
Lukić Tanović, M., & Marinković, D. (2018). Urbana i ruralna naselja na prostoru grada Istočno Sarajevo. Herald, 22, 49‒60. doi:10.7251/HER2218049L
Lukić Tanović, M., & Marinković, D. (2018). Urban and Rural Settlements in the Area of the City of East Sarajevo. Herald, 22, 49‒60. doi:10.7251/HER2218049L


Autor za korespondenciju: Mariana Lukić Tanović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Alekse Šantića 1, 71420 Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mariana.lukic@gmail.com
Corresponding author: Mariana Lukić Tanović, University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Alekse Šantića 1, 71420 Pale,Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mariana.lukic@gmail.com