Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 551.583:633.15 (437.6)
DOI 10.7251/HER2218035Z
DOWNLOAD .pdf


Матеј Жилински1, Слободан Гњато2 и Бернард Шишка1
1Словачки пољопривредни универзитет у Нитри, Факултет европских студија и регионалног развоја, Oдсјек за екологију, Нитра, Словачка
2Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: У раду се тематизује моделовање приноса култура и временских услова под утицајем климатских промјена. Aнализира се однос између агроекосистема и климе са фокусом на производњу зрна кукуруза (Zeamays L.). Помоћу модела Daisy симулирани су ефекти климатских промјена, према IPCC SRES A1B сценарију, на потенцијал приноса кукуруза у најпродуктивнијим пољопривредним регионима Словачке − Нитри и Милхостову. Пројекције приноса базиране су на GCM ARPEGE подацима добијеним за периоде 2021−20150. и 2071−2100.
године. Резултати симулација потом су упоређени са производњом по хектару у периоду 1961−1990. године.
Кључне ријечи: моделовање приноса култура и временских услова, Daisy модел, климатске промјене, кукуруз, принос кукуруза, адаптације, A1B сценарио.


 

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON MAIZE PRODUCTION AND ITS PROJECTION BY 2100 IN SLOVAKIA


Matej Žilinský1, Slobodan Gnjato2 and Bernard Šiška1
1Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development, Department of Ecology, Nitra, Slovak Republic
2University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This paper deals with crop-weather modelling under conditions of climate change. It analyses relations between agroecosystem and climate with focus on grain production of maize (Zea mays L.). Daisy model simulated the effects of climate change by using IPCC SRES A1B scenario on yield potential of maize in Nitra and Milhostov, located in the most productive agricultural regions of Slovakia. The yield predictions were based on the GCM ARPEGE outputs for projection the 2021–2050 and 2071–2100 periods. Yields were simulated for the periods and compared with 1961–1990 hectare production.
Key words: crop-weather modelling, model Daisy, climate change, maize, corn yield, adaptation, A1B scenario.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Жилински, М., Гњато, С., & Шишка, Б. (2018). Утицај климатских промјена на производњу кукуруза у Словачкој и њенa пројекција до 2100. године. Herald, 22, 35‒47. doi:10.7251/HER2218035Z
Žilinský, M., Gnjato, S., & Šiška, B. (2018). The Impact of Climate Change on Maize Production and Its Projection by 2100 in Slovakia. Herald, 22, 35‒47. doi:10.7251/HER2218035Z


Аутор за кореспонденцију: Матеј Жилински, Словачки пољопривредни универзитет у Нитри, Факултет европских студија и регионалног развоја, Одсјек за екологију, Марианска 10, 94901, Нитра, Република Словачка, E-mail: xzilinsky@uniag.sk
Corresponding author: Matej Žilinský, Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development, Department of Ecology, Mariánska 10, 94901, Nitra, Slovak Republic, E-mail: xzilinsky@uniag.sk