Oригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 316.722:341.218.2]:930.1(163.41(497.13)
DOI 10.7251/HER1923095M
DOWNLOAD .pdf


Миленко Живковић и Мира Мандић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Радом се дефинишу кључни историјско-географски процеси у развоју српске популације Западне Славоније, њена улога у Војној крајини и значај у формирању културног идентитета простора. Тежиште рада је на историјском, етничком и државотворном континуитету и субјективитету српског народа на посматраном геопростору, као дијелу српског етничког простора у данашњој Хрватској. Биолошки и етнодуховни (културни и национални) развој српског становништва у простору данашње Хрватске детерминисан је процесима вишевјековних културних и политичких асимилација, етноцида, и геноцида у новијој историји, проузрокујући његово биолошко слабљење, као и промјене у културном идентитету. На примјеру Западне Славоније могу се пратити укупни историјско-географски, геополитички, државно-правни, етнокултурни и демографски процеси унутар српског етничког простора у данашњој Хрватској и Хрватској уопште.
Кључне ријечи: Западна Славонија, Војна крајина, културни идентитет, државотворност, етнодемографски процеси.


 

HISTORICAL-GEOGRAPHICAL, ETHNIC-GEOGRAPHICAL AND STATEHOOD INDIVIDUALITY OF THE WEST SLAVONIA SERBS

 

Milenko Živković and Mira Mandić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper defines fundamental historical-geographical processes during the growth of Serbian population in West Slavonia, their role in the Military Border and the pertinence in formation of cultural identity of the region. The focus is on the historical, ethnic and statehood continuity and subjectivity of the Serbian people within the observed geospace, which represents a part of the Serbian ethnic space in modern day Croatia. The biological and ethnic-religious (cultural and national) development of Serbian population within the area of modern day Croatia has been determined by centuries of cultural and political assimilation as well as recent ethnocide and genocide causing biological attenuation and changes in the cultural identity. The example of West Slavonia accounts for the overall historical-geographical, geopolitical, statehood-wise, ethnic-cultural and demographic processes underwent by the Serbian population within their ethnic space in modern day Croatia and Croatia in general.
Key words: West Slavonia, Military Border, cultural identity, statehood, ethno-demographic processes.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, М., & Мандић, М. (2019). Историјско-географски, етногеографски и државотворни субјективитет Срба Западне Славоније. Herald, 23, 95‒118. doi:10.7251/HER1923095M
Živković, M., & Mandić, M. (2019). Historical-Geographical, Ethnic-Geographical and Statehood Individuality of the West Slavonia Serbs. Herald, 23, 95‒118. doi:10.7251/HER1923095M


Аутор за кореспонденцију: Миленко Живковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Milenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org