Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 316.722:341.218.2]:930.1(163.41(497.13)
DOI 10.7251/HER1923095M
DOWNLOAD .pdf


Milenko Živković i Mira Mandić
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Radom se definišu ključni istorijsko-geografski procesi u razvoju srpske populacije Zapadne Slavonije, njena uloga u Vojnoj krajini i značaj u formiranju kulturnog identiteta prostora. Težište rada je na istorijskom, etničkom i državotvornom kontinuitetu i subjektivitetu srpskog naroda na posmatranom geoprostoru, kao dijelu srpskog etničkog prostora u današnjoj Hrvatskoj. Biološki i etnoduhovni (kulturni i nacionalni) razvoj srpskog stanovništva u prostoru današnje Hrvatske determinisan je procesima viševjekovnih kulturnih i političkih asimilacija, etnocida, i genocida u novijoj istoriji, prouzrokujući njegovo biološko slabljenje, kao i promjene u kulturnom identitetu. Na primjeru Zapadne Slavonije mogu se pratiti ukupni istorijsko-geografski, geopolitički, državno-pravni, etnokulturni i demografski procesi unutar srpskog etničkog prostora u današnjoj Hrvatskoj i Hrvatskoj uopšte.
Ključne riječi: Zapadna Slavonija, Vojna krajina, kulturni identitet, državotvornost, etnodemografski procesi.


 

HISTORICAL-GEOGRAPHICAL, ETHNIC-GEOGRAPHICAL AND STATEHOOD INDIVIDUALITY OF THE WEST SLAVONIA SERBS

 

Milenko Živković and Mira Mandić
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathemtaics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper defines fundamental historical-geographical processes during the growth of Serbian population in West Slavonia, their role in the Military Border and the pertinence in formation of cultural identity of the region. The focus is on the historical, ethnic and statehood continuity and subjectivity of the Serbian people within the observed geospace, which represents a part of the Serbian ethnic space in modern day Croatia. The biological and ethnic-religious (cultural and national) development of Serbian population within the area of modern day Croatia has been determined by centuries of cultural and political assimilation as well as recent ethnocide and genocide causing biological attenuation and changes in the cultural identity. The example of West Slavonia accounts for the overall historical-geographical, geopolitical, statehood-wise, ethnic-cultural and demographic processes underwent by the Serbian population within their ethnic space in modern day Croatia and Croatia in general.
Key words: West Slavonia, Military Border, cultural identity, statehood, ethno-demographic processes.


CITIRAJTE (Cite this article):
Živković, M., & Mandić, M. (2019). Istorijsko-geografski, etnogeografski i državotvorni subjektivitet Srba Zapadne Slavonije. Herald, 23, 95‒118. doi:10.7251/HER1923095M
Živković, M., & Mandić, M. (2019). Historical-Geographical, Ethnic-Geographical and Statehood Individuality of the West Slavonia Serbs. Herald, 23, 95‒118. doi:10.7251/HER1923095M


Autor za korespondenciju: Milenko Živković, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Milenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org