Прегледни научни рад/Scientific review paper
UDC 371.3::91
DOI 10.7251/HER2218117G
DOWNLOAD


Милка Грмуша
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, Република Српска

 

Сажетак: Циљ рада је да се прикаже Блумова таксономија образовних циљева, посебно њено когнитивно подручје и њен значај за унапређење квалитета наставе географије у условима курикуларне реформе у Босни и Херцеговини. У раду је коришћен метод теоријске анализе. Анализом различите методичке, дидактичке и психолошке литературе утврђено је да се Блумова таксономија може користити код креирања наставних програма за географију, код операционализације циљева у настави географије (исходи), као и да олакша наставнику процес верификације. Примјена Блумове таксономије може допринијети превазилажењу недостатака традиционалне наставе кроз развој критичког и креативног мишљења и активног учења/наставе.
Кључне ријечи: Блумова таксономија, настава географије, курикуларна реформа, Босна и Херцеговина, критичко мишљење, активно учење/настава.


 

COGNITIVE FIELD OF BLOOM’S TAXONOMY AND GEOGRAPHY TEACHING


Milka Grmuša
University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska

 

Abstract: The aim of this paper is to present Bloom’s Taxonomy of educational objectives, especially its cognitive field and its importance for the quality improvement of Geography teaching during curriculum reforms in Bosnia and Herzegovina. In this paper, we will use the method of theoretical analysis. By the analysis of different methodical, didactic and psychological references, we have concluded that Bloom’s Taxonomy can be used in creation of Geography syllabuses, for aim operationalization in Geography teaching (outcome), as well as to make the process of verification easier for teachers. Usage of Bloom’s Taxonomy can contribute to overcoming the lack of traditional teaching through development of critical and creative thinking as well as active learning/teaching.
Key words: Bloom’s Taxonomy, Geography teaching, curriculum reform, Bosnia and Herzegovina, critical thinking, active learning/teaching.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Грмуша, М. (2018). Когнитивно подручје Блумове таксономије и настава географије. Herald, 22, 117‒140. doi:10.7251/HER2218117G
Grmuša, M. (2018). Cognitive Field of Bloom’s Taxonomy and Geography Teaching. Herald, 22, 117‒140. doi:10.7251/HER2218117G


Аутор за кореспонденцију: Милка Грмуша, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Алексе Шантића 1, 71420 Пале, Република Српска, Босна и Херцеговина; E-mail: milkagrmusa@gmail.com
Corresponding author: Milka Grmuša, University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Alekse Šantića 1, 71420 Pale, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milkagrmusa@gmail.com