Pregledni naučni rad/Scientific review paper
UDC 371.3::91
DOI 10.7251/HER2218117G
DOWNLOAD


Milka Grmuša
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Pale, Republika Srpska

 

Sažetak: Cilj rada je da se prikaže Blumova taksonomija obrazovnih ciljeva, posebno njeno kognitivno područje i njen značaj za unapređenje kvaliteta nastave geografije u uslovima kurikularne reforme u Bosni i Hercegovini. U radu je korišćen metod teorijske analize. Analizom različite metodičke, didaktičke i psihološke literature utvrđeno je da se Blumova taksonomija može koristiti kod kreiranja nastavnih programa za geografiju, kod operacionalizacije ciljeva u nastavi geografije (ishodi), kao i da olakša nastavniku proces verifikacije. Primjena Blumove taksonomije može doprinijeti prevazilaženju nedostataka tradicionalne nastave kroz razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja i aktivnog učenja/nastave.
Ključne riječi: Blumova taksonomija, nastava geografije, kurikularna reforma, Bosna i Hercegovina, kritičko mišljenje, aktivno učenje/nastava.


 

COGNITIVE FIELD OF BLOOM’S TAXONOMY AND GEOGRAPHY TEACHING


Milka Grmuša
University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Pale, Republic of Srpska

 

Abstract: The aim of this paper is to present Bloom’s Taxonomy of educational objectives, especially its cognitive field and its importance for the quality improvement of Geography teaching during curriculum reforms in Bosnia and Herzegovina. In this paper, we will use the method of theoretical analysis. By the analysis of different methodical, didactic and psychological references, we have concluded that Bloom’s Taxonomy can be used in creation of Geography syllabuses, for aim operationalization in Geography teaching (outcome), as well as to make the process of verification easier for teachers. Usage of Bloom’s Taxonomy can contribute to overcoming the lack of traditional teaching through development of critical and creative thinking as well as active learning/teaching.
Key words: Bloom’s Taxonomy, Geography teaching, curriculum reform, Bosnia and Herzegovina, critical thinking, active learning/teaching.


CITIRAJTE (Cite this article):
Grmuša, M. (2018). Kognitivno područje Blumove taksonomije i nastava geografije. Herald, 22, 117‒140. doi:10.7251/HER2218117G
Grmuša, M. (2018). Cognitive Field of Bloom’s Taxonomy and Geography Teaching. Herald, 22, 117‒140. doi:10.7251/HER2218117G


Autor za korespondenciju: Milka Grmuša, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet, Alekse Šantića 1, 71420 Pale, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina; E-mail: milkagrmusa@gmail.com
Corresponding author: Milka Grmuša, University of East Sarajevo, Faculty of Philosophy, Alekse Šantića 1, 71420 Pale, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milkagrmusa@gmail.com