Прегледни научни рад/Scientific review paper
UDC 913:330.34
DOI 10.7251/HER2218001M
DOWNLOAD .pdf


Мира Мандић и Миленко Живковић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Радом се дефинише савремени, изразито комплексни, задатак географије у рјешавању актуелних проблема који проистичу из друштвене стварности. Наглашена је њена фундаментална улога у проучавању географске структуре, те сложених и међузависних процеса у географском омотачу и његовим појединачним географским системима. Апострофира се улога географије у изучавању савремених развојних процеса, просторно-
функционалне организације и модела одрживог развоја, као и апликативни значај у рјешавању кључних развојних проблема савремене друштвене праксе (од локалног до глобалног нивоа), те њен образовни и васпитни карактер.
Кључне ријечи: географија, развојни процеси, геосистеми, друштвена пракса.


 

GEOGRAPHICAL SCIENCE AND MODERN SOCIAL REALITY


Mira Mandić and Milenko Živković
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper defines the modern and extremely complex geography’s task to resolve current problems generated by social reality. A fundamental role of geography in studying complex and interdependent geographical structures and processes within geographical layer and its individual systems is being pronounced. The focus is on the role of geography in studying modern development processes, spatial-functional organization and models of sustainable development along with its applicative relevance in solving modern development problems encountered by social practice (from local to global levels) and, finally, the educational aspect of the geographical science.
Key words: geography, development processes, geosystems, social practice.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Мандић, М., & Живковић, М. (2018). Географска наука и савремена друштвена стварност. Herald, 22, 1‒20. doi:10.7251/HER2218001M
Mandić, M., & Živković, M. (2018). Geographical Science and Modern Social Reality. Herald, 22, 1‒20. doi:10.7251/HER2218001M


Аутор за кореспонденцију: Мира Мандић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички Факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovi.a 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org