Pregledni naučni rad/Scientific review paper
UDC 913:330.34
DOI 10.7251/HER2218001M
DOWNLOAD .pdf


Mira Mandić i Milenko Živković
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska

 

Sažetak: Radom se definiše savremeni, izrazito kompleksni, zadatak geografije u rješavanju aktuelnih problema koji proističu iz društvene stvarnosti. Naglašena je njena fundamentalna uloga u proučavanju geografske strukture, te složenih i međuzavisnih procesa u geografskom omotaču i njegovim pojedinačnim geografskim sistemima. Apostrofira se uloga geografije u izučavanju savremenih razvojnih procesa, prostorno-
funkcionalne organizacije i modela održivog razvoja, kao i aplikativni značaj u rješavanju ključnih razvojnih problema savremene društvene prakse (od lokalnog do globalnog nivoa), te njen obrazovni i vaspitni karakter.
Ključne riječi: geografija, razvojni procesi, geosistemi, društvena praksa.


 

GEOGRAPHICAL SCIENCE AND MODERN SOCIAL REALITY


Mira Mandić and Milenko Živković
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: The paper defines the modern and extremely complex geography’s task to resolve current problems generated by social reality. A fundamental role of geography in studying complex and interdependent geographical structures and processes within geographical layer and its individual systems is being pronounced. The focus is on the role of geography in studying modern development processes, spatial-functional organization and models of sustainable development along with its applicative relevance in solving modern development problems encountered by social practice (from local to global levels) and, finally, the educational aspect of the geographical science.
Key words: geography, development processes, geosystems, social practice.


CITIRAJTE (Cite this article):
Mandić, M., & Živković, M. (2018). Geografska nauka i savremena društvena stvarnost. Herald, 22, 1‒20. doi:10.7251/HER2218001M
Mandić, M., & Živković, M. (2018). Geographical Science and Modern Social Reality. Herald, 22, 1‒20. doi:10.7251/HER2218001M


Autor za korespondenciju: Mira Mandić, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički Fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mira Mandić, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovi.a 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mira.mandic@pmf.unibl.org