Originalni naučni rad/Original scientific paper
UDC 378.147:911
DOI 10.7251/HER2218021T
DOWNLOAD .pdf


Mlađen Trifunović
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, Republika Srpska


Sažetak: U radu se analiziraju mogućnosti geografskog obrazovanja u odnosu na favorizovane STEM discipline. Smatramo da i jedna i druga oblast ima jedinstven kognitivni izvor – prostorno mišljenje. Geografsko obrazovanje nedovoljno koristi svoje mogućnosti u razvijanju viših kognitivnih sposobnosti prostornog mišljenja usljed neadekvatnih edukativnih materijala, pri čemu bi se trebalo ugledati na projekte kao što su Thinking through Geography. Svoje mjesto geografsko obrazovanje treba da traži i u nezaobilaznoj
etičkoj dimenziji prostornosti koja suštinski manjka tehničko-matematičko-instrumentalnom pristupu u okviru STEM-a. U radu su dati i temeljni etičko-normativni principi proučavanja i konstrukcije mjesta koji bi trebali biti integrisani u geografske kurikulume i svakodnevnu praksu prostorne transformacije društva.
Ključne riječi: geografsko obrazovanje, STEM, prostorno mišljenje, etika, mjesto, normativni principi.


 

A PLACE OF GEOGRAPHICAL EDUCATION IN THE AGE OF STEM DISCIPLINES?


Mlađen Trifunović
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska


Abstract: The paper analyzes the possibilities of geographic education in relation to favorable STEM disciplines. We believe that both one and the other domain have a unique cognitive source − spatial thinking. Geographical education underutilized their opportunities to develop higher cognitive skills of spatial thinking due to inadequate educational
materials. Geographic education should also seek its place in the inevitable ethical dimension of human spatiality, which essentially lacks within the STEM technical and mathematical-instrumental approach. The paper also provides basic ethical and normative principles for the study and  construction of places that should be integrated into geographic curricula and the everyday practice of spatial transformation of society.
Key words: geographical education, STEM, spatial thinking, ethics, place, normative principles.


CITIRAJTE (Cite this article):
Trifunović, M. (2018). Mjesto geografskog obrazovanja u doba STEM disciplina? Herald, 22, 21‒33. doi:10.7251/HER2218021T
Trifunović, M. (2018). A Place of Geographical Education in the Age of STEM Disciplines? Herald, 22, 21‒33. doi:10.7251/HER2218021T


Autor za korespondenciju: Mlađen Trifunović, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Mlađen Trifunović, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: mladjen.trifunovic@pmf.unibl.org