Geografsko društvo Republike Srpske objavilo je dvije monografije autora prof. dr Igora Zekanovića ‒ „Unutrašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske“ i „Spoljašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske“.

I. Zekanović: Unutrašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Knjiga 46, Banja Luka, 2020. (str. 1‒200).

Autor nastoji da ukaže na složenost i značaj geopolitičkog položaja Republike Srpske uslovljenog unutrašnjim faktorima. Sem istorijsko-geografske retrospektive i karakterističnih procesa koji su u određenoj formi održali kontinuitet do naših dana, autor analizira i uticaj niza faktora na političku dimenziju savremenog geopolitičkog položaja Republike Srpske, među kojima poseban značaj imaju: prirodno-geografski, etnokulturni, konfesionalni, ekonomski, prostorno-funkcionalni.   

I. Zekanović: Spoljašnji faktori geopolitičkog položaja Republike Srpske, Geografsko društvo Republike Srpske, Knjiga 47, Banja Luka, 2020. (str. 1‒244).

Autor analizira uticaj globalnih i regionalnih geopolitičkih, socioekonomskih i kulturoloških procesa na formu i suštinu geopolitičkog položaja Republike Srpske. Konstatuje da je taj položaj opterećen brojnim problemima sa refleksijom na niz unutrašnjih razvojnih socio-ekonomskih i demogeografskih procesa, te da ima ključnu ulogu u pozicioniranju Republike Srpske u odnosu na spoljne uticaje.