Доц. др Слободан Гњато у протеклом периоду објавио је два научна рада у високорангираним међународним часописима. Радови третирају проблематику протицаја ријека у Босни и Херцеговини, а објављени су у коауторству са проф. др Татјаном Попов, проф. др Гораном Трбићем и вишим асистентом Марком Иванишевићем.

Најрецентније истраживање објављено је у часопису Acta geographica Slovenica (IF 1.7) у мају 2024. године, и у њему се испитују учесталост појаве мјесечних максималних ријечних протицаја у условима савремених климатских промјена у Босни и Херцеговини.

Резултати поменутог истраживања показују сљедеће:

1. интензивне и екстремне поплаве углавном се дешавају током зимских мјесеци, дуж ријека Уне и Сане, а узроковане су топљењем снијега и падавинама. Сезонске варијације значајно утичу на годишње максималне протицаје, због чега су зимске поплаве најучесталије од октобра до марта;

2. иако су утврђене флуктуације, не постоје статистички значајни трендови у учесталости поплава током љетње и зимске сезоне. Међутим, постоји значајан пораст интензивних и пад екстремних љетњих поплавних догађаја, што указује на сложену динамику на коју утичу сезонске варијације;

3. не постоје статистички значајни трендови у годишњим појавама поплава, али је примијећено повећање интензивних и смањење екстремних поплавних догађаја током истраживаног периода. Добијени резултати упућују на измијењене хидролошке услове и наглашавају потребу континуираног праћења у складу са утицајем климатских промјена.

Комплетан научни рад доступан је на:  https://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/13461/12005

Друго истраживање сродне тематике објављено је у часопису Environmental Earth Sciences (IF 2.8) у јулу 2023. године, и у њему се анализирају трендови просјечних мјесечних протицаја ријека у Босни и Херцеговини. Поред овога, у истраживању се испитује утицај климатских промјена на протицаје ријека, те се утврђује вријеме манифестовања датих промјена.

Резултати истраживања могу се резимирати у сљедећим тачкама:

1. тренд смањења годишњих протицаја присутан је на свим истраживаним ријекама у Босни и Херцеговини. На готово свим станицама утврђене су значајне негативне тенденције у љетњим мјесецима (јун, јул и август). Јул је мјесец у којем су забиљежени значајни негативни трендови на шест од укупно седам хидролошких станица;

2. The Rescaled Adjusted Partial Sums (RAPS) анализа је показала да је у 1981/82. години на већини хидролошких станица утврђена појава негативне тенденције ријечних протицаја;

3. добијени резултати указују на то да водни ресурси Босни и Херцеговини захтијевају одрживо управљање и да је то један од суштинских задатака за доношење одлука, како на државном, тако и на локалном нивоу.

Сажетак научног рада доступан је на: https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-023-11040-9#:~:text=The%20decreasing%20trend%20in%20annual,m3%2Fs%2Fyear

Уживајте у читању!