Оригинални научни рад/Original scientific paper
UDC 912.44(497.6 GRADIŠKA)
DOI 10.7251/HER1014117Z
DOWNLOAD .pdf


Миленко Живковић
Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Бања Лука, Република Српска

 

Сажетак: Радом се актуелизира проблематика просторног развоја и планирања аграрних површина у функционалном подручју Градишке, детерминисана факторима одрживог развоја. У том контексту сагледана је улога развојног центра Градишка, и њен значај у организацији, кориштењу и уређењу аграрног простора.
Кључне ријечи: Аграрно подручје, аграрни пејсаж, аграрне површине, трансформација, функционално подручје, развојни процеси, одрживи развој.


 

SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY TRANSFORMATION OF THE
AGRARIAN AREA IN THE FUNCTIONAL AREAL OF GRADIŠKA

 

Milenko Živković
University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Banja Luka, Republic of Srpska

 

Abstract: This work realizes the problems of the spatial development and planning of agrarian land in the functionalareal of Gradiška, determinated by factors of sustainable development. In this context, we have considered the role of Gradiška development centar and its significance in the organization, use and arrangement of agricultural space.
Key words: agrarian area, agrarian landscape, agrarian surfaces, transformation, functional area, development processes, sustainable development.


ЦИТИРАЈТЕ (Cite this article):
Живковић, М. (2011). Неки аспекти трансформације аграрних површина у функционалном подручју Градишке. Herald, 14, 117−130. doi:10.7251/HER1014117Z
Živković, M. (2011). Some Aspects of Contemporary Transformation of the Agrarian Area in the Functional Areal of Gradiška. Herald, 14, 117−130. doi:10.7251/HER1014117Z


Аутор за кореспонденцију: Миленко Живковић, Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет, Младена Стојановића 2, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org
Corresponding author: Milenko Živković, University of Banja Luka, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, E-mail: milenko.zivkovic@pmf.unibl.org